افزایش 3.1 درصدی منابع بودجه

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن تشکر از مجلس به خاطر اعمال کمترین تغییرات در لایحه بودجه دولت، گفت: کل لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه در مجلس 1.3 درصد تغییر یافته است.محمدباقر نوبخت با اشاره به گزارش اجمالی وضعیت رسیدگی به بودجه 93 کل کشور اظهار داشت: چیزی که سپاس دولت را از مجلس بیشتر میکند، کمترین تغییر در لایحه پیشنهادی بودجه دولت است و تغییرات درآمدی، هزینه ای و تفاوت بین مصوبه و لایحه بسیار کم و ناچیز بود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه منابع بودجه کل کشور فقط 1.3 درصد تغییر کرده است، اظهار داشت: منابع درآمدی شامل بودجه عمومی، شرکت ها و بانک ها است و در بودجه عمومی 3 منبع بزرگ درآمدی از جمله مالیات، حقوق گمرک، واگذاری داراییهای سرمایه ای (فروش نفت)، واگذاری داراییهای مالی (سهام شرکت ها و اوراق) وجود دارد.نوبخت تاکید کرد: در بخش درآمدهای مالیات و گمرک 92 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی شده بود که به 99 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 7 درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از دو تصمیم مهم است که دولت هم به طور مشروط با آن موافقت کرد.وی در خصوص واگذاری داراییهای سرمایه ای یا همان فروش نفت، عنوان کرد: رقم 79 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش بینی شد که از ضریب مقدار فروش، قیمت هر بشکه و نرخ برابری دلار با ریال به دست میآید و بر این اساس نظر دولت در لایحه پیشنهادی توسط مجلس به تصویب رسید تا روزی یک میلیون بشکه نفت و 297 هزار بشکه میعانات گازی صادر و نیز 120 هزار بشکه به پالایشگاه ها بدهیم که هر سه رقم دولت توسط مجلس پذیرفته شد و این موضوع به نگاه واقع بینانه نمایندگان برمیگردد.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرد: از 22 هزار میلیارد فروش اوراق و سهام شرکت ها پیش بینیشده در لایحه، این رقم به 30 هزار میلیارد افزایش یافت که مربوط به فروش سهام هلدینگ خلیج فارس است.وی با اشاره به اینکه درآمدهای اختصاصی شرکت ها 2 صدم درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: منابع بودجه دولتی از 218 هزار میلیارد تومان به 233 هزار میلیارد تومان با 6.9 درصد افزایش یافت. همچنین منابع بودجه شرکت های غیرانتفاعی و بانک ها صفر بوده و تغییری نکرده است، در مجموع 1.3 درصد کل بودجه افزایشیافته که نسبت به سال گذشته بسیار متمایز است.وی ادامه داد: همچنین در بخش افزایش هزینه ها از 143 هزار میلیارد تومان به 149 هزار میلیارد تومان با 4.7 درصد افزایش تصویب شد و نیز تملک داراییهای سرمایه ای از 37 هزار میلیارد تومان 5.3 درصد افزایش داشت.نوبخت در خصوص تملک داراییهای مالی اظهار داشت: 14 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد که به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جمع مصارف عمومی دولت به 210 هزار میلیارد تومان رسید که 7.3 کاهش داده بودیم و مجلس به همان میزان آن را افزایش داده که ناشی از یک انضباط مالی است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 178فهرست مطالب شماره 178
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×