تثبیت قیمت آب و برق در بودجه 92

وزیر نیرو گفت: قیمت آب و برق با توجه به بودجه سال 92 تغییر نخواهد کرد.مجید نامجو با اشاره به چگونگی قیمت گذاری آب و برق در ستاد هدفمندی یارانه ها، گفت: رقم کلی به عنوان درآمد هدفمندی یارانه ها در بودجه لحاظ میشود؛ سناریوهای مختلف وزارت نیرو ارائه شده و عدد در بودجه جمع بندی شده است. اما به نظر میرسد اکنون این رقم تغییر کرده بنابراین باید تغییرات کمیسیون تلفیق را مدنظر قرار دهیم. وی با بیان اینکه قیمت آب و برق نباید در سال آینده تغییر کند، تصریح کرد: اگر بتوانیم هزینه آب و برق کشور را از مردم دریافت کنیم خیالمان راحت است و بهتر خدمات رسانی میکنیم در غیر این صورت دولت باید مابقی قیمت تمام شده را به ما پرداخت کند. وزیر نیرو با اشاره به این که بودجه وزارت نیرو در مجلس در حال بررسی است، گفت: باید صبر کنیم که بودجه به صورت رسمی به ما برسد انتظار داریم طرح های بزرگ کشور تحت تاثیر اقدامات و تصمیمات مقطعی و جزیره ای قرار نگیرند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 159فهرست مطالب شماره 159
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×