روکش شیشه پنجره با مواد انعطاف پذیر و هوشمند

محققان دانشگاه تگزاس آستین، مواد انعطاف پذیر جدیدی اختراع کرده اند که می توانند پوششی مناسب برای شیشه پنجره ها، سقف های خورشیدی و یا حتی سطوح شیشه ای منحنی باشند و به راحتی نور و حرارت متصاعد از خورشید را مهار کنند. این گروه از محقق با استفاده از فرآیند جدید دمای پایین، مواد الکتروکرومیک جدیدی تولید کردند که به مراتب بهتر از مواد رایج و مرسوم فعلی است. این مواد بسیار انعطاف پذیر هستند به طوری که حتی شارژ الکتریکی بسیار کم، در حد 4 ولت، می تواند آن ها را روشن و یا تیره کند و بدین ترتیب انتقال حرارت تولیدشده و یا تشعشات نزدیک مادون قرمز را کنترل کند. وقتی شیشه های مختلف، ازجمله پنجره های ساختمانی، با این مواد پوشانده شوند، آن ها در مهار نور خورشید بسیار خوب عمل کرده و از هزینه های گرم کردن و خنک سازی ساختمان ها می کاهند. کارایی مواد الکتروکرومیک جدید و سرعت تغییر آن از رنگ تیره به روشن و برعکس با حداقل اعمال انرژی، دو برابر بهتر از مواد رایج است. ساختار این مواد بی شکل است. بدین منظور که اتم های آن سازماندهی خاصی، مانند آنچه که در بلور دیده می شود، ندارند و بدین ترتیب محققان توانستند، اتم های آن را به گونه ای بچینند که به ساختاری خطی و یا زنجیروار دست یابند. این ساختار جدید باعث می شود که یون های موجود در آن راحت تر جریان یافته و در برابر انرژی کارایی قابل توجهی از خود نشان دهند. از طرفی با چنین ساختاری، نور هم به راحتی وارد ساختار این مواد می شود. محققان معتقدند چنانچه بتوانند از فرآیند جدید دمای پایین و ساختار مواد بی شکل استفاده کنند، فن آوری های نوینی تولید خواهند کرد که حرارت و نور را بیش ازپیش مهار می کنند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 277فهرست مطالب شماره 277
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×