5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پنهان

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کسری بودجه سال 94 گفت: بودجه دارای سه قسمت است، اول درآمدهای حاصل از فروش نفت که با توجه به مشکلات سیاسی، آینده فروش نفت مبهم است. محمدرضاپورابراهیمی مالیات را بخش درآمدی مهم بودجه خواند و گفت: با توجه به میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 93 تقریباً میتوانیم به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 94 نیز امیدوار باشیم. وی تصریح کرد: مشکلی که در خصوص کسری بودجه وجود دارد مربوط به بخش هایی از بودجه است که درآمدهای حاصل از فروش صکوک، اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای پروژه ها در نظر گرفته شده است، این به معنای کسری است. نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: آن بخش از منابع دولتی در بودجه تحت عنوان فروش اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای مالی چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی یا درآمدهای ناشی از واگذاری اصل 44 قابل تحقق نیست. پور ابراهیمی این درآمدها را کسری بودجه پنهان خواند و تصریح کرد: به نظر من امسال 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پنهان داریم. وی خاطرنشان کرد: هرساله سود فروش اوراق مشارکت افزایشیافته و بدهی دولت نیز به مردم افزایش مییابد، مثل بهمنی که هر چه پایین میآید بیشتر میشود و مشخص نیست در انتها چه کسی میخواهد بدهی دولت را تسویه کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 204فهرست مطالب شماره 204
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×