بلوک

با مقایسه قیمت دو گروه «بلوک و آجر» در این دوره نسبت به هفته های پایانی تیرماه 93 تغییر قیمت زیادی نداشته و در برخی از موارد به دلیل ماه رمضان و کاهش ساخت وسازها متوسط قیمت بعضی از این اقلام کاهش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سفالی تیغه ای به ابعاد 25×20×10» با 16.6 درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به «آجر ماشینی سوراخ دار قرمز 5.5 سانتی» با 6.7 درصد بوده است.البته در بررسی نتایج حاصل از آمارگیری هفته های پایانی تیرماه 1392 شاهد افزایش متوسط قیمت ها در این دو گروه هستیم. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سقفی (تیرچه ای)به ابعاد 60×20× 20» با 9هزار و 800تومان و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به « سفال تیغه یزد (بدون کرایه)» با 130 تومان میباشد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 189فهرست مطالب شماره 189
×