توزیع بودجه منوط به نظر نمایندگان است

عضو کمیسیون عمران درباره اختصاص بودجه از سوی دولت برای هزینه کرد پروژه های عمرانی با نظر مستقیم نمایندگان مجلس به پیام ساختمان گفت: عدد کلی این بودجه 3 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که برای حوزه های مختلف از نظر محرومیت منطقه فرق دارد .یعنی به ازای هر نماینده 10 میلیارد تومان مقطوع نیست اما موارد بیشتر یا کمتر از این مبلغ هم وجود دارد. سید احسن علوی افزود: بر اساس ماده 22 قانون بودجه، در اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، تملک داراییهای مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را برای رفع مشکلات عمرانی استان های کشور منظور نمایند و معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف 37 هزار و 760 میلیارد ریال مطابق جدول مربوطه بین استان های محروم کشورتوزیع شود.اما قرار شده است این اختصاص بو دجه با نظارت نمایندگان در اختیار شورای برنامه ریزی توسعه استان ها قرار گیرد. وی تصریح کرد: به استناد ماده 180 قانون برنامه توسعه، امسال مجلس تبصره ای را به قانون بودجه اضافه کرد که از این رهگذر ردیفی برای پروژه هایی باز شد که در استان های کشور در حال اجرا هستند و توزیع آن نیز منوط به نظر نمایندگان هر حوزه انتخابیه است. این نماینده مجلس افزود: این اختصاص قرار است به پروژه های ملی و طرح هایی که دوساله تمام میشود تعلق گیرد. نماینده مردم سنندج در پاسخ به این سؤال که چرا این نظارت به عهده نمایندگان گذاشته شده است، گفت: ازآنجاکه نمایندگان به حوزه استحفاظی خود آگاهی بیشتر دارند این وظیفه بر عهده آنها گذاشته شده است .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 189فهرست مطالب شماره 189
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×