گروه صنعتی پارلو(عایق سپاهان)

کاتالوگ
پشم سنگ تخته ای (Slab Board)
پشم-سنگ-تخته-ای-(Slab-Board)
پشم سنگ لحافی (Blanket)
پشم-سنگ-لحافی-(Blanket)
پشم سنگ لوله ای (ISO Pipe)
پشم-سنگ-لوله-ای-(ISO-Pipe)
پشم سنگ پتویی (ISO Blanket)
پشم-سنگ-پتویی-(ISO-Blanket)
پشم سنگ فله (RAW wool)
پشم-سنگ-فله-(RAW-wool)
×