دانش انرژی سریر

شرکت دانش انرژی تدبیر (DETCO) بـه عنـوان شـرکـت اجـرایـی گـروه دانـش انـرژی بـا تکیـه بر تجـربیـات اجرایی مدیران خود و در راستای اجرای پروژه های گروه در سال 1397شروع به کار نمود و تاکـنـون پروژه هـای بسیاری در زمینـه نصب، آمـاده سـازی و راه انـدازی سیستمهای کنترل و مخابرات به انجام رسانده است. از آنجـایی کـه کـارفـرمـایـان و پیمـانکـاران دست اول در صنایع مختلف تمایل به واگذاری پروژه به شرکتهایی دارند که در فـرآینـد طـراحـی، نصـب و راه انـدازی تجهیـزات کنترل و مخابرات تا اتمام کار (که برقداری و تحویل به کارفرماست) در کنار کارفرما حضور داشته و خدمات خود را گـارانتـی نماینـد، ایـن شرکـت ایـن توانایی را دارا می باشد که با همکاری شرکت دانش انرژی سریـر (DESC) کـه شـرکـت بـازرگـانـی گـروه میبـاشـد، مجمـوعـه ای کـامـل از خدمات طراحی، تامین، آماده سازی و راه اندازی سیستمهای مذکور را ارئه نماید. از قابلیتهای شرکت DETCO دارا بـودن تجـربـه اجرای پروژه با نرم افزار و تجهیزات برندهای مختلف می باشد کـه در کشـورهـای مختلـف بـه انجـام رسـانـده است. درایـن راستـا کـارشنـاسـان این شرکت متناسب با نیاز پروژه ها دائما در حال به روز نمودن دانش فنی خود از طریق شرکت در دوره های آموزشی می باشند.

×