میلاد عراقی

نماینده انحصارى سیم بکسل KISWIRE (الفانت) در ایران مى باشد که در سایزها و بافتهاى مختلف در گونه هاى دو سر پرس و دوسربافت،مهارکننده، ویژه وینچ و مصارف گوناگون از جمله آسانسور و جرثقیل ها،معادن (سیم مغزى )و غیره ارائه مى گردد.

نماینده انحصارى زنجیرهاى فولادى MCKINNON آفریقاى جنوبى در سایزها و گریدهاى مختلف که براى معادن و دستگاه هاى کاموایر(الواتور) وباربردارى استفاده مى گردد.
جرثقیل های دستی،پولیفت زنجیری و سیم بکسلی(تیفور)
ورق گیر و بغل گیر  در تناژهای مختلف


کاتالوگ
سیم بکسل گوستاولف
سیم-بکسل-گوستاولف
سیم بکسل گوستاولف
سیم-بکسل-گوستاولف
سیم بکسل گوستاولف
سیم-بکسل-گوستاولف
سیم بکسل گوستاولف
سیم-بکسل-گوستاولف
سیم بکسل گوستاولف
سیم-بکسل-گوستاولف
×