چیلر

شهر : تهران

WhirlCool چیلر
کمپرسور ساخت شرکت DONFOOS فرانسه یا COPLAND از نوع (HERMETIC,(SCROLLبا درجه حفاظتی IP54،مجهز به هیتر کارتر Crankcase Heater مربوط و مبرد R22 ،الزم به توضیح است که هر دستگاه کمپرسور مجهز به کد ردیابی جهت تشخیص کمپرسور اصل از کمپرسور تقلبی می باشد و در صورت درخواست مشتری تمام مستندات خرید کمپرسور از کمپانی ذکر شده قابل ارائه می باشد .

#چیلر

×