کتاب دود در ساختمان

شهر : تهران

در این کتاب سعی شده موارد کلی از دود در ساختمان اعم از جنبه های طراحی.عملیاتی.اجرایی.شبیه سازی مطالب کاربردی و مختصر با استانداردهای داخلی وخارجی مرتبط مطابقت داده شود

#سیستم_اعلام_و_اطفا_حریق

×