ارائه خدمات دفتر فنی و برنامه ریزی پروژه

شهر : تهران

قیمت : 1 ريال

ارائه خدمات دفترفنی، برنامه ریزی و کنترل پروژه به شرح موارد ذیل:
1. مشخص نمودن محدوده پروژه و تهیه ساختار شکست پروژه.
2. تهیه متره و برآورد فعالیتها و لیست MTO مبتنی بر ساختار شکست پروژه.
3. تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه.
4. تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه جهت واگذاری و یا اخذ سفارش کار.
5. تهیه و تنظیم قرارداد با کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران.
6. راه اندازی سیستم کنترل اسناد و مدارم فنی پروژه DCC.
7. تهیه و تنظیم دستورکارها، صورتمجالس کارگاهی و صورت وضعیت کارکرد موقت و قطعی.
8. مستندسازی و بروز رسانی مقادیر انجام شده MTO DONE و باقیمانده کار MTO UPDATE در پروژه.
9. بروز رسانی برنامه زمانبندی پروژه، محاسبه و آنالیز تأخیرات احتمالی از برنامه مبنا.
10. محاسبه پیشرفت (ریالی و زمانی) پروژه و انحراف از برنامه مبنا.
11. تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه و رسیدگی به گزارشات پبشرفت پبمانکاران.
12. تهیه داشبوردهای مدیریتی.
13. تهیه صورت وضعیت های تعدیل و لایحه خسارات وارده CLAIM.

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×