ارائه خدمات طراحی سازه

شهر : تهران

قیمت : 1 ريال

شرح خدمات بخش طراحی سازه:

- انتخاب سیستم سازه ای مناسب بار ثقلی
- انتخاب سیستم سازه ای مناسب برای بار جانبی در ارتفاع
- انتخاب مناسب سیستم سقف ازنظر ثقلی و لرزه ای
- تحلیل و طراحی کامل فونداسیون
- طراحی عناصر مقاوم جانبی ( بادبند ، دیوار برشی ، قاب خمشی )
- طراحی کامل اتصالات و وصله ها
- طراحی و ارائه جزییات اتصال عناصر غیر سازه ای ، الحاقی و دیوارهای جداکننده
- انطباق نقشه های جزییات اجرای فونداسیون با طراحی مربوط
- طراحی دینامیکی سازه
- بهینه سازی طرح های انجام شده
- تحلیل و طراحی انواع سقفها و دالها
- طراحی دستی المانها جهت کنترل و مطابقت با آئین نامه ها


* ساختمان بتنی (درصورت انتخاب) :
- پلان ستون گذاری ، دیوار برشی و تیپ بندی تیر ها
- نقشه میلگرد گذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال
- نقشه میلگرد گذاری سقف و مقاطع
- موقعیت و نمایش جزییات میلگرد گذاری در محل بازشو ها و سوراخ ها (تاسیساتی و غیره) در پوشش سقف طبقات و ابعاد و اندازه آنها در دیوار ها و نمایش جزییات میلگرد گذاری در محل گره های متراکم
- تعیین نوع ، نحوه وصله ، محدوده ، موقعیت و تراکم میلگرد ها و در تیرها ، ستون ها و دال ها

* ساختمان فولادی (درصورت انتخاب) :
- جزییات ضروری مربوط به قاب فضایی خمش و ترکیبی
- جزییات صفحه پای ستون ها و نحوه ی اتصال آن به فونداسیون و جزییات اجرایی شمشیری راه پله
- پلان تیپ بندی ستون ها ، پای ستون ها ، تیر ها ، بادبند ها یا دیوارهای برشی با جزییات کامل
- نوع الکترود ، طول و بعد جوش و محل اجرای آن
- محل و اندازه داکت های تاسیساتی و ترسیم جزییات تقویت دور سوراخ ها
- جزییات اتصال تیرچه های بتنی یا دال های بتنی یا سایر قطعات پوشش به تیرهای فولادی و تیرهای لبه
- جزییات اجرایی کنسول تیرهای لبه ازنظر نحوه اتصال به اسکلت

#اسکلت_فلزی_سازه_فلزی_و_فضایی

×