سیستم داکت اسپلیت

شهر : شیراز

نحوه عملکرد دستگاه داکت اسپلیت
سرمایش و گرمایش در این سیستم توسط هواساز با مکش هوای داخلی انجام می شود.همان طور که گفته شد عملکرد دستگاه در حالت سرمایش دقیقا مشابه کولر گازی می باشد. به این معنی که این دستگاه برای تولید سرما با استفاده از سیکل تبرد، گاز مبرد را با عبور از اجزا سیکل مانند کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اپراتور و تغییر فاز مبرد هوای عبوری از روی کویل اوپراتور را سرد کرده و آن را به تهویه شونده تحویل می دهد.

مشخص است که در این حالت منبع انرژی دستگاه برق می باشد . در حالت گرمایش دستگاه به کمک کویل تعبیه شده در دستگاه و جریان آب گرم عبوری از داخل کویل هوای عبوری از روی کویل را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل می دهد.در این حالت آب گرم عبوری از کویل توسط پکیج یا موتور خانه تامین شده و منبع انرژی دستگاه گاز می باشد در این حالت مشابه فن کویل عمل می کند.

#سیستم_های_سرمایش_و_گرمایش_و_تهویه_مطبوع

×