گچکاری گچبری کاشیکاری سیمان کاری سنگ کاری

شهر : تهران

قیمت : 100,000 ريال

تخفیف : 20 % (درصد)

امکان تهاتر با سازندگان وجود دارد

بازسازی و نوسازی ساختمان کلی و جزئی ازپی تا بام

خدمات بنائی ساختمانی گچکاری کاشیکاری سنگ کاری سیمان کاری کلی و جزئی ازپی تا بام

#گچ

×