پوکه معدنی

قیمت : 170,000 ريال

جهت شیب بندی وکف سازی ساختمان

توزیع پوکه معدنی قروه جهت شیب بندی وکف سازی وتولید بلوک در سایزهای فندقی وبادامی وپودری ونخودی وعدسی

#پوکه

×