ضدیخ بتن

شهر : تهران

ضدیخ بتن بعنوان یک عامل تعدیل کننده اثرات مخرب شرایط جوی بربتن عمل میکند. انواع ضدیخ بتن باکاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا می باشد

به منظورجلوگیری از اثرات مخرب ناشی از کاهش دمای هوا برساختاربتن لزوم استفاده از ضد یخ در بتن موردتوجه میباشد. انواع ضد یخ بتن با کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا ست امکان تکمیل واکنش ودستیابی به مقاومت لازم بتن رافراهم میسازد وهمچنین ازماندن آب اضافی دربتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی ازآن جلوگیری میکند.انواع ضد یخ بتن کیمیکس دردونوع ضد یخ مایع و ضد یخ پودری برای بتن مسلح (ضد یخ بدون کلراید ) و ضد یخ ملات مورداستفاده قرارمیگیرد.سایر مواد افزودنی زودگیر کننده بتن درمواردیکه به گیرش سریع بتن نیازاست مورداستفاده قرار میگیرند، مانند بتن پاششی شاتکریت یا استفاده درساخت قطعات و بتنهای پیش ساخته.

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×