اتصال سر به سر میلگرد

شهر : تهران

چاپ در شماره 264 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/09

محصولات و خدمات :
  • تنها شرکت دارنده تاییدیه فنی از وزارت مسکن و راه سازی اتصال سربه سرمیلگرد بصورت فورج و بدون هیچ گونه فلز افزودنی صرفه جویی 20درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرت افزایش 25درصدی مقاومت میلگرد در نقطه جوش نسبت به سایر نقاط نمایندگی انحصاری شرکت دایا ژاپن در خاورمیانه

#تجهیزات_جوش_و_برش

×