اجرای استخر در اصفهان

شهر : اصفهان

قیمت : 14,000 ريال

NAQIBPOOL GROUPگـروه اصفهان اسـتخرIsfahan Pool Groupگروه اصفهان استخر

مشاوره  ،  محاسبه  ،  طراحی  ،  نظارت  ،  ساخت

تعمیر ، بازسازی و نوسازی کامل پروژه های :

استخر و اسپا در استان اصفهان

کاربرد ازن در استخرهای شنا در ایران رو به افزایش است.

هدف این مطالعه توصیفی – مقطعی ، تعیین کارآیی ازناسیون و تاثیر عمق استخر و جنسیت شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی بوده است .

روش بررسی : در این پژوهش مجموع کلیفرم ، اشرشیاکلی، باکتریهای هترتروف ، استافیلوکوکوس اورئوس ، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرارگرفتند . نمونه برداری در دو نوبت آقایان و بانوان و از هر سه منطقه کم عمق ، متوسط و عمیق و در زمان حضور پرتعداد شناگران انجام شده است.

یافته ها : براساس نتایج، تعداد باکتریهای هترتروف، اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا همواره بیش از حد مجاز بوده است .

آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس در تمام نمونه ها ی بخش آقایان کمتر از حد استاندارد و در10 درصد از نمونه های بخش بانوان بیش از حد مجاز و آلودگی به استرپتوکوک مدفوعی در تمام نمونه ها کمتر از حد مجاز بوده است. نتیجه گیری: در بسیاری از موارد ، تعداد شاخصها از حد استاندارد بیشتر بوده است که می تواند ناشی از عواملی همچون عدم کفایت غلظت ازن زنی و یا نامناسب بودن نقاط ازن زنی باشد .

همچنین در اغلب موارد، میانگین آلودگی میکروبی در نوبت بانوان بیش از نوبت آقایان بوده است که اگر چه اختلاف بین آنها در حد 05/0=α معنی دار نبوده است اما لزوم توجه بیشتر به استخرهای شنا در نوبت بانوان را نشان می دهدبا ما تماس بگیرید09121978874

09130137157

09112270236Isfahanpool.ir

Esfahanpool.ir

isfahanestakhr.ir

naqibpool.ir

naqibestakhr.ir

naqibsauna.ir

naqibspa.ir

NaqibHydrotherapy.ir

isfahanestakhr@gmail.com    isfahanpoolgroup@gmail.com

گروهاصفهان استخر زیرمجموعه گروه نقیب استخر به مدیریت مهندس سید محسن نقیبیان بنیانگذار استخرهای چند منظوره : تفریحی ، ورزشی ، درمانی  در ایران تاسیس و هم اکنون در زمینه  مشاوره ، محاسبه  ،  طراحی  ،  نظارت  ،  ساخت

تعمیر ، بازسازی و نوسازی کامل پروژه های

استخر شنا : خصوصی و عمومی

آبنما ، برکه، دریاچه مصنوعی

مجموعه پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی ، مجموعه اسپا و  ماساژ

سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمک

در سطح استان اصفهان فعالیت داردآدرس دفتر مرکزی : تهران  ، میدان جمهوری ، برج اداری سهیل ، طبقه هفتم ، واحد 740

09130137157

#ایزولاسیون_عایق_وآسفالت

×