سیستم های تهویه هوشمند FSV

چاپ در شماره 295 پیام ساختمان ، مورخ 1395/12/14

قابل اعتماد عملکرد قدرتمند شاهکار جدیدی از کیفیت آسایشی فراتر از آنچه ممکن بود صرفه جویی بی نظیر در مصرف انرژی

#چیلر

×