هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   229   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

منطقه 5 ،درصد معاملات مسکن تهران

کدمطلب:3874
از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 13.2 درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. 
 توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.2 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی هم‌چنین مناطق 4، 2 و 10 به ترتیب با سهم 10.3 و 8.2 و 6.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. 
همچنین 67.4درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه‌ی شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 15، 8، 14، 7، 1 و 11) بوده و 12 منطقه‌ی دیگر تنها 32.6 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.