هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرایط تنظیم قرارداد

کد مطلب: 3340
هر قرارداد ازلحاظ قانونی و حقوقی باید دارای شرایطی باشد . قانون‌گذار در ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف نموده و هر عقد معین و غیر معین دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. با التفات به کلیه مواد قانون مدنی در مباحث عقود می‌توان شرایط تنظیم قرارداد را به‌صورت فهرست‌وار به شرح زیر بیان نمود:
1ـ عنوان قرارداد و درج آن در "مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، قرارداد پیمانکاری....".
2ـ‌ در صورت تنظیم مبایعه‌نامه توصیف قرارداد فروش (مثلاً آپارتمان مسکونی) یا یک‌ باب مغازه تجاری..."
3ـ طرفین قرارداد ذکر گردد "مستأجر، موجر، فروشنده، خریدار..."
4ـ سمت هریک طرفین قرارداد ذکر گردد "مثلاً فروشنده با وکالت یا نمایندگی یا مدیرعاملی عقد بیع را امضاء نموده است..."
5 ـ در برخی از عقود که مدت انجام تعهد شرط است تاریخ شروع و خاتمه دقیقاً ذکر گردد.
6ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت و محل پرداخت دقیقاً در عقد ذکر شود.
7ـ اهلیت طرفین و تعهدات ضمن عقد دقیقاً به‌صورت صریح قید گردد.
8 ـ شروط و تعهدات ضمن عقد دقیقاً به‌صورت صریح قید گردد.
9ـ در عقد بیع کلیه خیارات قانونی و تکلیف و اسقاط آن در عقد مشخص باشد.
10ـ ضمان درک بیع در عقد بیع و همچنین در کلیه عقود تکلیف ادعاهای احتمالی معارض در حین قرارداد و تکلیف عقد در حالت تعارض مشخص شود.
11ـ قبض و اقباض، مکان و زمان تسلیم موضوع قرارداد تعیین گردد.
12ـ در صورت بلامحل بودن چک‌ها در ماده تکلیف عقد مشخص شود.
13ـ در صورت تنظیم عقد بیع حتماً نام و دفتر اسناد رسمی و تاریخ سند انتقال قید گردد.
14ـ در قراردادها خصوصاً قراردادهایی که تعهدات آن جامع است "مثلاً قرارداد مشارکت در ساخت" حتی‌الامکان داور مرضی‌الطرفین تعیین شود.
15ـ در صورت فوت، حجر، ورشکستگی طرفین عقد، تکلیف آن مشخص باشد.
16ـ تعیین وجه التزام و تعیین خسارت در قرارداد.
17ـ کیفیت خاتمه قرارداد در صورت حوادث و اختلاف (از طریق اقاله، انحلال، فسخ و انفساخ).
ارائه‌دهنده: مؤسسه حقوقی وکالت احمدزاده