هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گروه پردیس مهندس

شعار : بهترین صنف خود باشیم
برنامه های گروه پردیس مهندس
برنامه های گروه پردیس مهندس برای هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قرار دارد و محورهای موضوعی برنامه ها از نظر نحوه اجرا و پیگیری عملیاتی به شرح زیر می باشد:
- آموزش با هدف ارتقاء سطح علمی و تجربی اعضا و افزایش کیفیت ساخت و ساز در شهر تهران
- مطالعات و پژوهش، تدوین کتب راهنما، چک لیستها، ضوابط، نظام نامه ها، شیوه نامه ها
- توسعه فعالیتهای رسانه ای، تبلیغاتی و ارتباطی سازمان
- توسعه صلاحیتهای مهندسی و اشتغال با رویکرد تخصصی
- اجرایی نمودن کلیه مفاد قانون نظام مهندسی ساختمان
- ساماندهی کامل مجامع عمومی سازمان
- توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی سازمان
- توسعه امور رفاهی اعضا
- توسعه فعالیتهای ستادی
- ارتقای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به رتبه اولین سازمان مهندسی ساختمان در کشور در کلیه حوزه ها.