هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   211   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مركز آمار ایران داده های مربوط به سال 93 را اعلام كرد كاهش صدور پروانه ساختمانی

کد مطلب‌: 2895
گزارش اخیر مركز آمار کشور نشان می دهد تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در سال 93 از سوی شهرداری های كل كشور 135024 بوده‌است كه در این میان تعداد 120408 پروانه (‌2/89 درصد‌) مربوط به احداث ساختمان و 14616 پروانه (‌8/10 درصد‌) مربوط به افزایش بنا بوده‌است‌، بر همین اساس پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به سال 92 حدود 7/41 درصد كاهش داشته‌است‌.
به دلیل اهمیت اطلاعات شهر تهران و برای حفظ قابلیت مقایسه اطلاعات با سال های قبل‌، آمار مربوط به شهر تهران‌، به صورت سطری جداگانه از استان تهران ارائه شده‌است‌.
شهر تهران
بر اساس اطلاعات به دست آمده شهرداری تهران در سال 1393 تعداد 10185 پروانه ساختمانی صادر كرده‌است كه 10129 پروانه (‌5/99 درصد‌) مربوط به احداث ساختمان و 56 پروانه (‌5/0 درصد‌) مربوط به افزایش بنا بوده‌است‌. این تعداد پروانه احداث ساختمان (‌پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی‌) صادرشده حدود 4/8 درصد از كل پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد‌. پروانه های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود 3/52 درصد كاهش داشته‌است‌.
بیشترین سهم پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران‌، مربوط به شهرداری منطقه 4 با صدور 937 پروانه (‌3/9 درصد‌) و كمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 9 با 227 پروانه (‌2/2 درصد‌) بوده‌است‌. مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری های شهر تهران حدود 3/15688 هزار مترمربع بوده كه ضمن كاهش 6/52 درصدی نسبت به سال قبل در حدود 0/23 درصد از مجموع كل زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد‌.
سایر شهرهای كشور
در ضمن از 135024 پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری های كشور‌، تعداد 133041 پروانه (‌5/98درصد‌) به تقاضای بخش خصوصی‌، 845 پروانه (‌6/0درصد‌) به تقاضای بخش تعاونی و 1138 (‌8/0 درصد‌) به تقاضای بخش دولتی صادرشده‌است‌.
با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هریك از استان های كشور مشاهده می شود كه استان تهران با مقدار 15643 پروانه (‌0/13درصد‌) بیشترین و استان سمنان با مقدار 1085 پروانه (‌9/0درصد‌) كمترین میزان صدور را داشته‌اند‌.
بررسی میانگین مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان نشان می دهد كه استان تهران با 4/1196 مترمربع دارای بالاترین میانگین و استان ایلام با 2/237 مترمربع دارای پایین ترین میانگین در بین استان های كشور است‌.
واحدهای مسكونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادرشده در سال 1393 بالغ بر 400164 واحد بوده‌است‌. از كل این تعداد واحد مسكونی‌، تعداد 366300 واحد (‌5/91 درصد‌) مربوط به پروانه های احداث ساختمان و 33864 واحد (‌5/8 درصد‌) مربوط به پروانه های افزایش بنا بوده‌است كه تعداد واحد مسكونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته 5/52 درصد كاهش داشته‌است‌. متوسط تعداد واحد مسكونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادرشده حدود 3 واحد مسكونی محاسبه شده‌است‌. با مرور تعداد واحدهای مسكونی تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در هریک از استان های كشور مشاهده می شود كه استان تهران با مقدار 98859 واحد مسكونی (‌0/27 درصد‌) بیشترین و استان كهگیلویه و بویراحمد با 1592 واحد مسكونی (‌4/0 درصد‌) كمترین تعداد واحدهای مسكونی تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان را داشته‌اند‌.
افزایش قیمت مسكن با كاهش پروانه‌ها
با اشاره به آمار منتشرشده از سوی مركز آمار و كاهش 50 درصدی صدور پروانه های ساختمانی‌، یک کارشناس می گوید‌: « با اینكه به نظر می رسید در سال 92 بیشترین كاهش صدور پروانه های ساختمانی را شاهد باشیم اما بر اساس آمار منتشرشده در سال جاری‌، تعداد پروانه‌ها به نصف سال گذشته کاهش یافته است»‌. ستاریان می افزاید‌: تعداد پروانه های صادرشده در سال گذشته نسبت به سال های قبل كاهش بسیاری داشته و ادامه این روند در سال جاری و سال آینده نگران كننده و مشکل ساز است‌. با ادامه این روند و كاهش تعداد پروانه های ساختمانی و به تبع آن سیر نزولی تولید واحدهای مسكونی‌، درصورتی که تغییراتی در اقتصاد كشور به وقوع بپیوندد و مسیر اقتصاد كلان به سمت توسعه و رونق پیش رود بخش مسكن با مشكل مواجه می شود‌.
این كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است‌: كاهش 50 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در سال های اخیر موجب كاهش تولید و عرضه و افزایش تقاضا می شود كه این موضوع افزایش قیمت واحدهای مسكونی در سال های آتی را به دنبال دارد‌.