هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   161   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایگاه خاص معماری


در نظام وحدت‌گرا، معماری جایگاه خاص می‌یابد و به عنوان یک پدیده در یک جامعه وحدت‌گرا نشان‌دهنده اصل وحدت است .از دید سنتی ، انسان و کیهان خود محصول هنر قدسی هستند . انسان ، کیهان و معماری قدسی از حیث واقعیت هستی‌شناسی‌شان نهایتاً وابسته به ذات الهی‌ می باشند.حال آنکه از دیدگاه معرفت باید گفت : همه‌ مقوله‌های کیهان‌شناسی ،انسان‌شناسی و فلسفه‌ هنر به طور سنتی مصداق کاربردهای متعدد اصول لاهوتی متافیزیکی در حوزه‌های متفاوتند. انسان معبدی است که روح در آن سکنی گرفته و کیهان نیز همانند انسان از همان روح جان می‌گیرد . مسجد ، کلیسا و ... درعین‌حال خانه خداست ؛ بنایی که انسان باید حضور الهی را در آن حس کند و از نزول رحمت باری تعالی که از روح منبعث می‌شود، فیض ببرد . معماری ارائه‌دهنده‌ ابزار گوناگون در جهت نشان دادن مفهوم وحدت است .