هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخریب لایه ازن سرعت گرفته است

کد مطلب : 2203
گروه تاسيسات: اتمسفر اساساً يك شرط لازم براي زندگي در كره زمين است و از لايه مختلفي مانند تروپوسفر و استراتوسفر تشكيل گرديده است. لايه استراتوسفر داراي گاز ازن است كه زمين را در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشيد حفظ مي نمايد. ازن در حالت طبيعي بالانس است، یعنی ازني كه از تركيب اكسيژن نوزاد با مولكول اكسيژن ايجاد مي گردد ( اكسيژن نوزاد از تجزيه NO2 در مقابل اشعه ماورای بنـفش ايجــاد مي شـــود) تحــت تـــاثير عواملي از جمله اكسيدهاي كلر، ‌CFCها (كلرو فلوئوركربن ) مجدداً به O2 تبديل شده و بر اين اساس مقادير توليد شده ازن با مقادير از بين رفته بايد به طور معمول برابر باشد تا مقدار ازن در استراتوسفر ثابت بماند. 
ولي چنانچه ميزان ازن از بين رفته كه عمدتاً به علت افزايشCFC ها است كاهش يابد، با توجه به محدود بودن ازن توليد شده، طبيعتاً مقدار ازن در اتمسفر تقليل يافته و پديده "تخريب لايه ازن" را به وجود مي آورد. به طور كلي نشت گازهاي CFC درجو باعث بر هم زدن بالانس طبيعي ازن در لايه استراتوسفر شده است. اكنون ميزان از بين رفتن ازن از توليد ازن جديد سريع‌تر شده است و اين تخريب در قطب جنوب، جايي كه لايه ازن نازك است واكنش سريع‌تري نشان داده است.