هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مبارزه با زمين خواران هيجاني نباشد

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت‌: اميدواريم مبارزه با زمين خواران و برخورد با ساخت وساز‌هاي غيرمجاز هيجاني و مقطعي نباشد‌.
علي صابري در يک صد و پنجاه و هشتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران در تذکرات پيش از دستور‌، درباره برخورد با زمين خواري اظهار داشت‌: از دستگاه‌هاي اجرايي همچون ادارات مسکن و شهرسازي‌، فرمانداري‌ها‌، وزارت کشور و دستگاه‌هاي امنيتي بابت ورود به موضوع ساخت وساز غيرمجاز تشکر مي‌شود ولي اميدواريم که اقدامات آنها براي اين متخلفين هيجاني و مقطعي نباشد‌.
وي گفت‌: از مديريت شهري تقاضا مي‌شود از هرگونه اقدام براي مبارزه با زمين خواران کوتاهي نکند و اين اعتمادسازي انجام شود که تنها با زمين خواران کوچک برخورد نمي‌شود بلکه با دانه درشت‌ها نيز برخورد خواهد شد‌.
صابري اظهار داشت‌: هيئت دولت برنامه جامع حمايت از حقوق معلولان را به تصويب رسانده‌است و در دو بخش تقسيم شده‌است که بخشي از آن در دولت به تصويب مي‌رسد که خطر آن وجود دارد که با تغيير دولت اين مصوبات اجرايي نشود و بخش ديگر نيز در مجلس در حال پيگيري است که با توجه به سال آخر مجلس شوراي اسلامي پيش بيني مي‌شود که به تصويب نرسد.