نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با ابلاغ از سوي رئيس‌جمهور آيين‌نامه انتقال پايتخت تدوين مي‌شود

قانون انتقال پايتخت تحت عنوان «قانون امکان‌سنجی انتقال مركز سياسي - اداري كشور، ساماندهي و تمركززدايي از تهران» از سوي رئيس دولت یازدهم براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد.  
به گزارش پیام ساختمان، اين قانون در ششم اردیبهشت‌ماه سال جاري به تصویب مجلس و در ۱۶ اردیبهشت‌ماه به تأیید شوراي نگهبان رسيد و در آخرين روزهاي اردیبهشت‌ماه سال جاري توسط حسن روحاني رياست جمهوري ايران براي اجرا به وزارت كشور، راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور ابلاغ شد.
در ماده يك اين قانون آمده است: شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود. 
در ماده دوم اين قانون به اعضاي شورا اشاره‌شده که مطابق آن، رئیس‌جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور، وزير راه و شهرسازي به‌عنوان دبير شورا حضور دارند.
ماده ۳ قانون انتقال پايتخت نيز به وظايف شورا اشاره دارد که موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات را تهيه و به دولت ارائه كند.
ماده ۴ نيز به وظايف وزارت راه و شهرسازي اختصاص دارد که موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور، آیین‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هیئت‌وزیران ارائه كند.