هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگ‌ترين بــزرگراه دنيـا

طرح بلندپروازانه روسيه شامل ساخت بزرگراهي است که لندن را از طريق مسکو و در ادامه از مسير قاره آسيا به آمريکاي شمالي متصل مي‌کند‌. «ولاديمير ياکونين» رئيس شرکت راه آهن روسيه اعلام کرد که اين بزرگراه مي‌تواند شبکه بزرگراهي موجود در اروپا‌، آسيا و آمريکاي شمالي را به يکديگر متصل کرده و موجب رشد اقتصادي جهاني شود‌. اين بزرگراه تمامي قاره‌ها در نيمکره شمالي را به يکديگر متصل کرده و لندن را از طريق روسيه‌، سيبري‌، تنگه برينگ آلاسکا به نيويورک متصل خواهد کرد‌. در حال حاضر آلاسکا براي ديگر قاره‌ها از طريق بزرگراه غيرقابل دسترسي است‌، اما اين بزرگراه ۲۱ هزار کيلومتري‌، متصل‌کننده غرب و شرق به يکديگر خواهد بود و مسافران آسيايي و اروپايي با وسيله نقليه به راحتي اين سفر را انجام خواهند داد‌.
اتحاديه اروپا نيز بر روي طرح مشابهي براي اتصال کشور‌هاي حوزه بالتيک به راه آهن اروپاي غربي از طريق کانال مانش به لندن کار مي‌کند؛ اگر اين دو طرح اجرايي شود‌، سفر مسافران از لندن به آلاسکا با وسيله نقليه ممکن خواهد شد.