هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لزوم حمایت از صنایع مرتبط با بخــش مسکــن

رئيس اتحاديه صنف توليدکنندگان و تعميرکاران صنايع برودتي  معتقد است که براي کمک به رونق بازار مسکن، ابتدا بايد صنايع مرتبط با اين بخش را ساماندهي کرد تا با توليد انبوه، قيمت اجناس داخلي مناسب شود و به کاهش قيمت تمامشده مسکن کمک کند.

علي جمالي گفت: يکي از دلايل رکود فعلي در بازار مسکن گران تمام شدن هزينه ساخت مسکن و عدم توانايي خريداران براي پرداخت قيمت نهايي مسکن است اما اگر بتوان با تمهيداتي هزينه ساخت را کاهش داد، درنتيجه ميتوان انتظار داشت که از قيمت مسکن نيز تا حدودي کاسته شود و خريداران توان پرداخت قيمت مسکن را داشته باشند. وي ادامه داد: اين موضوع نيازمند حمايت دولت از صنايع مرتبط با اين بخش و همچنين کمک به سازندگان است تا درنتيجه آن هزينهها نيز کاهش يابد.

جمالي اظهار داشت: مشکل ديگري که برطرف کردن آن ميتواند بهکل صنايع کشور ازجمله صنايع مرتبط با ساختمان کمک کند و به کاهش قيمت مسکن و رونق آن بينجامد، ساماندهي واسطههاست. واسطهها با دلالها متفاوتاند و بعضاً افرادي بدون تخصص هستند که فقط براي کسب سود شخصي وارد قسمت مبادله اجناس شدهاند و موجب افزايش قيمت نهايي کالا و حتي در مواردي به دليل دستبهدست شدن موجب افت کيفيت اجناس نيز ميشوند.