صلاحیت ها و وظایف سرایدار ساختمان

شمار نشریه : 208

اصليترين قانون مصوب جهت رعايت نظم در مجتمعهاي آپارتماني «قانون تملك آپارتمانها و آييننامه اجرايي آن با اصلاحيههاي بعدي مصوب 8/2/1347» است و 5 فصل اصلي به ترتيب: مجمع عمومي، مدير ساختمان، شارژ و هزينههاي مشترک ، سرايداري ، نظم عمومي ساختمان را شامل ميشود. در اين شماره، مواد  مربوط به فصل چهارم  «قانون تملك آپارتمانها و آييننامه اجرايي  با عنوان «سرايداري» براي اطلاع عموم به چاپ مي رسد:

انتخاب سرايدار

ماده 34- با توجه به قرارگرفتن سوئيت سرايداري در طبقه منهاي يك ساختمان، به انتخاب مدير شخصي ذيصلاح بر اساس اين مقررات بهعنوان مستأجر سوئيت مذكور انتخابشده و با وي قرارداد اجاره تنظيم ميشود. به ازاي اجاره ماهيانه،ايشان متعهد ميگردد بهعنوان سرايدار خدمات مصرّح در اين مقررات را انجام دهد.

ماده 35- صلاحيتهاي عمومي سرايدار به شرح زير است:

الف-مرد، متأهل با حداكثر يك فرزند يا در صورت تجرّد بالاي 50 سال و كمتر از 60 سال سن.

ب- عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم استعمال دخانيات

ج- عدم سوءپيشينه كيفري

د- سلامت جسمي و رواني

ه- توانايي معرفي ضامن معتبر و ارائه چکبانکي جهت تضمين تخليه ملك

ماده 36- وظايف سرايدار به شرح زير است:

الف- نگهباني از ساختمان و مراقبت در حفظ امنيت ساختمان و واحدها

ب- نظافت راهروها و پلهها، لابي، پارکينگها، آسانسور،پشتبام، محوطه بيروني ساختمان و كليه مشاعات عمومي ساختمان

ج- برفروبي حياط، راه عبوري پارکينگها و محوطه بيروني ساختمان در فصول سرد سال

د- آبياري باغچهها و مراقبت از فضاي سبز ساختمان

ه- مراقبت از آسانسور ، تأسيسات گرمايشي و برقي و تجهيزات ساختمان

و- جمعآوري كيسه زباله ساكنين از درب منازل در ساعت مشخصشده توسط مدير

ز- اجراي دستورات مدير ساختمان.

ماده 37- سرايدار مكلّف است در ايام تعطيلات خصوصاً تعطيلات عيد نوروز بهصورت تماموقت در ساختمان حاضر بوده و نگهباني از ساختمان را بر عهده گيرد.

ماده 38- سرايدار مجاز به سكني دادن افرادي غير از افراد ذکرشده در قرارداد اجاره نميباشد.

ماده 39- سرايدار مجاز خواهد بود با هماهنگي و موافقت مدير در سال حداكثر به مدت ده روز و با معرفي فرد جايگزين به مرخصي برود.

ماده 40- مدّت قرارداد اجاره سرايدار سه ماه بوده كه در صورت رضايت مدير و ساكنين از عملكرد سرايدار براي دورههاي سهماهه، توسط مدير قابل تمديد است.

ماده 41- هرساله در مجمع مبلغي جهت تقدير از زحمات سرايدار مشخص ميشود كه در صورت رضايت مدير از عملكرد سرايدار بهصورت ماهانه و از محل شارژ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 42- انجام فعاليتهاي شغلي سرايدار و حضوروغياب وي در ساختمان بايد با مدير هماهنگ شده بهگونهاي كه لطمهاي به وظايف مندرج در ماده 36 وارد نشود.

ماده 43- انجام امور شخصي ساكنين جزو وظايف سرايدار نبوده و واگذاري امور شخصي ساكنين به سرايدار از قبيل نظافت منزل، نظافت اتومبيل، خريد و كمك در جابهجايي وسايل و نظاير آن بهشرط آنكه خدشهاي به وظايف اصلي سرايدار وارد نكند و با توافق فيمابين طرفين جهت جبران زحمات سرايدار بلامانع خواهد بود.

ماده 44- سرايدار متعهّد ميگردد در صورت عدم رضايت مدير از عملكرد وي حداكثر ظرف مدّت 15 روز نسبت به تخليه سوئيت سرايداري اقدام نمايد. در غير اين صورت موضوع از طريق مراجع قانوني و نيز به اجرا گذاشتن چك تضمين پيگيري خواهد شد.

ماده 45- سوئيت سرايداري جزو مشاعات ساختمان بوده و تغيير كاربري آن به منظوري غير از سكونت سرايدار تنها منوط به اجماع تمامي مالكين ساختمان خواهد بود.

ماده 46- سرايدار مكلّف به رعايت مفاد اين مقررات ، دستورات مدير و شئون اخلاقي و عرفي ساكنين ساختمان بوده و در صورت تخلّف از اين موارد،متناسب با موضوع جريمهاي توسط مدير براي وي در نظر گرفته خواهد شد.