ساختمان قزاق‌خانه مرمت می‌شود

شمار نشریه : 208

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران در پاسخ به شايعه تخريب ميدان مشق توسط شهرداري گفت: شهروندان ترديد نکنند تغييراتي که در ميدان ميافتد ارزشمند خواهد بود و تا پايان تابستان ميدان مشق و بناهاي اطراف آن مرمت و نورپردازي خواهد شد.

جمال کامياب، با اشاره به پيشرفت 40 درصدي پروژه ميدان مشق در توضيح اقدامات انجامشده در اين ميدان گفت: آنچه در ميدان مشق در حال انجام است طرحي است که تمامي مطالعات قبلاً توسط صاحبنظران و کارشناسان ميراث و شهري انجامشده و پيشبيني ميشود تا پايان تابستان کار تکميل شود.

وي از سنگفرش شدن خيابان کوشک مصري در طرح خبر داد و گفت: اين خيابان همانند محوطه سردر اصلي باغ ملي حدفاصل خيابان فردوسي و سي تير بهطور کامل سنگفرش ميشود. کامياب افزود: تمامي پيشبينيهاي تأسيساتي آب، برق و گاز مجدداً اصلاحشده و سنگفرشهاي جديد بر اساس طراحي که با کارشناسان ميراث و طراحان مجرب انجامشده، تزيين ميشود.

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران همچنين از مرمت و بازسازي ضلع جنوبي ساختمان قزاقخانه با هماهنگي و همکاري دانشگاه هنر خبر داد و خاطرنشان کرد: مبلمان متناسب با فضاي تاريخي ميدان مشق طراحيشده و بهزودي در مسير يادشده نصب ميشود.

کامياب بخش ديگر تغييرات اين ميدان را مربوط به نورپردازي دانست و تصريح کرد: اغلب بناهايي که در ميدان مشق قرار دارد تا پايان طرح بهطور کامل متناسب با بنا و ارزش تاريخي و کارکردي خود نورپردازي ميشوند.

وي خطاب به شهروندان و افرادي که درباره تغييرات ميدان مشق ابراز نگراني کردند، گفت: ترديد نکنيد اتفاقي که ميافتد بسيار ارزشمند خواهد بود و به افرادي که نگرانند پيشنهاد ميشود سري به اين محوطه بزنند که قطعاً دلنگراني آنها برطرف خواهد شد.