هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان قزاق‌خانه مرمت می‌شود

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران در پاسخ به شايعه تخريب ميدان مشق توسط شهرداري گفت: شهروندان ترديد نکنند تغييراتي که در ميدان ميافتد ارزشمند خواهد بود و تا پايان تابستان ميدان مشق و بناهاي اطراف آن مرمت و نورپردازي خواهد شد.

جمال کامياب، با اشاره به پيشرفت 40 درصدي پروژه ميدان مشق در توضيح اقدامات انجامشده در اين ميدان گفت: آنچه در ميدان مشق در حال انجام است طرحي است که تمامي مطالعات قبلاً توسط صاحبنظران و کارشناسان ميراث و شهري انجامشده و پيشبيني ميشود تا پايان تابستان کار تکميل شود.

وي از سنگفرش شدن خيابان کوشک مصري در طرح خبر داد و گفت: اين خيابان همانند محوطه سردر اصلي باغ ملي حدفاصل خيابان فردوسي و سي تير بهطور کامل سنگفرش ميشود. کامياب افزود: تمامي پيشبينيهاي تأسيساتي آب، برق و گاز مجدداً اصلاحشده و سنگفرشهاي جديد بر اساس طراحي که با کارشناسان ميراث و طراحان مجرب انجامشده، تزيين ميشود.

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران همچنين از مرمت و بازسازي ضلع جنوبي ساختمان قزاقخانه با هماهنگي و همکاري دانشگاه هنر خبر داد و خاطرنشان کرد: مبلمان متناسب با فضاي تاريخي ميدان مشق طراحيشده و بهزودي در مسير يادشده نصب ميشود.

کامياب بخش ديگر تغييرات اين ميدان را مربوط به نورپردازي دانست و تصريح کرد: اغلب بناهايي که در ميدان مشق قرار دارد تا پايان طرح بهطور کامل متناسب با بنا و ارزش تاريخي و کارکردي خود نورپردازي ميشوند.

وي خطاب به شهروندان و افرادي که درباره تغييرات ميدان مشق ابراز نگراني کردند، گفت: ترديد نکنيد اتفاقي که ميافتد بسيار ارزشمند خواهد بود و به افرادي که نگرانند پيشنهاد ميشود سري به اين محوطه بزنند که قطعاً دلنگراني آنها برطرف خواهد شد.