نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هدفمندی يارانه‌ها با اقدام‌های غیر قیمتی

   مديرعامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت اظهار کرد: طرح هدفمندي زماني که با اقدامهاي غير قيمتي همراه باشد، موفق ميشود.

نصرتالله سيفي با اشاره به هدفمندي يارانهها بهعنوان يکي از محورها براي کاهش 50 درصدي شدت انرژي کشور، گفت: هدفمندي يارانهها يعني آزادسازي قيمت به شکل صحيح و نه به شکلي که تاکنون اجرا شده است. وي با اشاره به اينکه قانون هدفمندي يارانهها فصلهايي دارد که متأسفانه مغفول مانده و اجرانشده است، اظهار کرد: ازجمله ماده 7 اين قانون که باز توزيع اختلاف قيمت سال پايه يعني 89، با قيمت روز است، هماکنون تنها بهصورت 42 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر در ماه داده ميشود، درحاليکه اين يک بخش از ماده 7 بود و چند بخش از اين ماده بههيچوجه اجرا نشد که يکي از آنها دادن بخشي از پول به بهينهسازي و سلامت بود که تنها بخشي کمي سال گذشته انجام شد.

سيفي يادآور شد: هماکنون شرکت بهينهسازي مصرف سوخت، براي کاهش پنج ميليارد بشکه معادل نفت خام تا سال 1400 برنامهريزي کرده است، اما براي تحقق اين هدف به سرمايه اوليه احتياج دارد که اميدواريم امسال محقق شود.