هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ذخایر استراتژیک آب منفی شد

قائممقام وزير نيرو با بيان اينکه ميزان منابع آب تجديدشونده از 135 به 110 ميليون مترمکعب کاهشيافته است، گفت: رفتار مصرفي آب کشور بايد تغيير کند.

ستار محمودي با بيان اينکه اگر نگاهي به اقليم ايران بيندازيم، ميبينيم که حدود 85 درصد مساحت کشور داراي اقليم خشک است، گفت: با رشد جمعيت و صنعت، ميزان مصرف آب از کنترل خارجشده است.

قائممقام وزير نيرو خاطرنشان کرد: از حدود 4 دهه پيش، ميانگين بارشها در کشور از 250 ميليمتر به 240 ميليمتر، ميانگين سالانه روان آبها از 86 ميليون مترمکعب به 46 ميليون مترمکعب و ميزان منابع آب تجديدشونده از 135 ميليون مترمکعب به 110 ميليون مترمکعب کاهش پيدا کرده است.

محمودي ادامه داد: هيچ نظامي نميتواند مردم را با فشار مجبور به مصرف بهينه آب کند و تنها راه اين است که مردم خود دغدغه آب داشته باشند و لازمه اين جوشوخروش همان فرهنگسازي است.