بازارمصالح ساختمانی در نیمه اول اردیبهشت

شمار نشریه : 208

بررسي روند قيمت توليد مسکن و مصالح ساختماني بيانگر آن است که آهنگ افزايش قيمت توليد هر مترمربع واحد مسکوني کند شده است. اگرچه شايد لازم باشد کمي صبر کنيم و بگذاريم روزهاي ابتداي سال به نيمههاي فصل نزديک شود تا بتوانيم برداشت درستي از اقتصاد سال 1394 داشته باشيم، اما بررسي روند گذشته نيز ميتواند ما را به پيشبينيهاي آتي بازار نزديک کند؛ بهخصوص بازار مصالح  که تمامي فرآيندهاي آن به اتفاقهاي گذشته وابسته است.در حال حاضر آمارهاي رسمي از بازار مصالح ساختماني، از کند شدن روند افزايش قيمت مصالح ساختماني نسبت به گذشته حکايت دارد.در اين شماره پيام ساختمان به سياق شمارههاي گذشته، ضمن بررسي بازار مصالح در دو هفتهاي که گذشت ، قيمت انواع مصالح ساختماني جهت اطلاع مخاطبان نشريه آمده است.  شايانذکر است اين قيمتها توسط فروشندگان و شرکتها ارائهشده است.

يونوليت 

قيمت يونوليت با کاهش خوبي روبهرو شده است. در حال حاضر قيمت هر برگ يونوليت از 10هزار تومان تا 13 هزار تومان و هر مترمربع فوم از هزار تا هزار و 500 تومان و هر مترمربع از پانل ايراني و خارجي از 10هزار تا 12 هزار تومان و هر برگ يونوليت سقفي با کيفيت خوب حدود 8 هزار تومان است.

سيمان و گچ

اين روزها اگر سري به بازار مصالح ساختماني زده باشيد،کاهش قيمتها را بهوضوح  مشاهده ميکنيد . بر اساس گزارشهاي ميداني خبرنگار ما، در حال حاضر هر تن سيمان تيپ يک تهران 112 هزار تومان، سيمان تيپ 2 تهران 122 هزار تومان و سيمان تيپ5 تهران 114 هزار تومان قيمت دارد.قيمت سيمان تهران با 100تومان کاهش  و قيمت سيمان پوزولاني با 250تومان کاهش رکورددار کاهش قيمت اين مصالح پايه هستند . قيمت گچ نيز با کاهش اندک 50توماني در رده بعدي قرار دارد .

موزاييکهاي پارکينگي، حياط و جدول

شايد بتوانيم بگوييم بيشترين مصالح انبار شده موزاييک ،کاشي  و... هستند. اين محصولات پتانسيل بالايي براي عرضه در عرصههاي بينالمللي دارند . متأسفانه سازمان صنعت معدن و تجارت تاکنون نتوانسته است از اين توانمندي توليدکنندگان به نفع احسن استفاده کند.در حال حاضر هر مترمربع انواع موزاييک از 5هزارتا 18 هزار تومان و هر مترمربع انواع جدول از 55هزارتا 77 هزار تومان قيمت دارد.

انواع کولر و پوشال

فصل استفاده از کولر و وسايل سرمايشي فرارسيده و به همين دليل قيمت اين وسايل نهتنها کاهش نداشته بلکه  همانند زمان رکود ساختوساز با افزايش نيز همراه بوده است زيرا برخي از  قطعات اين وسايل از کشورهاي ديگر وارد شده و به دليل افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت داشته است. در حال حاضر انواع کولرهاي آبي از 355 هزار تا 730هزار تومان ،انواع اسپيلت از 1ميليون و 500 هزارتا 2 ميليون تومان عرضه ميشود. انواع پوشال کولرهاي آبي نيز از 4هزار تا 20هزار تومان قيمت دارد.

شن و ماسه

در بازار شن و ماسه نيز هر تن ماسه کفي حدود 15 هزار و 200 تومان و ماسه شسته و شکسته با قيمت 15 هزار و 500 تومان عرضه ميشود. هر تن شن شسته و شکسته نيز 15 هزار و 200 تومان است . قابلذکر است قيمت شن و ماسه نسبت به سال 93 با کاهش خوبي روبهرو شده و بيشتر شرکتهاي توليدي با ارائه تخفيفات متعدد ميخواهند پيروز رقابت در اين رکود ساختوساز باشند .

آجر ، سفال ، بلوک

بيشترين ضرر ناشي از رکود بازار ساختوساز، به توليدکنندگان مصالح پايه واردشده و عليرغم درخواستهاي کمک از  سوي دولت اين صنعت وضعيت نابساماني را طي ميکند . برخي توليدکنندگان بازار آجر و بلوک معتقدند؛ هزينههاي  توليد با سود خالص همخواني ندارد و بسياري از اين صنعتگران در  حال تخليه کارگاه توليدي خود هستند. در حال حاضر قيمت تمامشده هر عدد فلنج جوشي براي توليدکننده بيش از 20هزار تومان هزينه دارد که با قيمت 26 هزار تومان به فروش ميرسد . هر قالب آجر نيز از 150تومان تا 500تومان و هر قالب بلوک از هزار تا هزار و 500تومان به فروش ميرسد . ارزانترين آجر موجود در بازار آجر ده سوراخه و البته با کيفيت استاندارد است که حدود  150 تومان قيمت دارد.

لوله و اتصالات سيماني

به علت کاهش  قيمت سيمان، لوله و اتصالات سيماني نيز کاهش قيمت زيادي داشته است . در حال حاضر قيمت هر شاخه لوله سيماني از  10هزار تا 12 هزار تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش هزارتوماني روبهرو شده است .

قيمت انواع کانال سيماني در اندازههاي مختلف با کاهش 500تا هزار توماني روبهرو شده که توليدکنندگان بههيچعنوان موافق کاهش اين قيمتها نيستند بنابراين بسياري از کارگاهها و سيلوها تبديل به انبار اين مصالح شده است .