هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جدیدترین فناوری نفوذ ناپذیر کردن بتن

امروزه بتن بهعنوان يکي از مصالح ساختماني حاکم در سازهها، اگرچه عملکرد و تاريخچه موفقي در رفع  نيازهاي بشر در حيطه صنعت عمران و ساختمان داشته است، ولي اکنون ثابتشده که نفوذپذيري اصليترين عامل تخريب و دوام کم در استفاده از اين نوع مصالح است که ناشي از ضعف در ريزساختار بتن سخت شده ميباشد.ازجمله ايجاد حفرهها، فضاهاي خالي ، منافذ ژلي، ضعف ناحيه انتقال و توزيع ناهمگن  فازهاي شن و ماسه  و آب  و سيمان و منافذ که موجب انتشار آب و رطوبت به داخل بتن بوده و توسط واکنشهاي مخرب شيميايي و فيزيکي ازجمله واکنشهاي(قليائي سيليسي) سنگدانه ها يا سرطان بتن (ASR) و خوردگي ميلگردها در حضور يون کلر و سيکل ذوب و يخ در زمستان و غيره که دوام کم بتن را موجب ميگردد، صورت ميگيرد.

اين مشکل باعث شده است تا بسياري از محققين براي رفع آن تحقيقات گستردهاي انجام دهند ولي راهکارهاي بهدستآمده به دليل پرهزينه بودن و صرف انرژي زياد مورداستفاده عموم قرار نگرفته است.

در ايران راهکارهاي پيشنهادي و معمول و مورداستفاده در جهت کاهش نفوذپذيري بتن استفاده از روان کنندهها به همراه پوزآلان و انواع الياف با انتخاب مناسب سنگدانه ها و دانهبندي است که تنها موجب بهبودي افزايش ساير مشخصهها غير از نفوذپذيري ميگردند که در بهترين حالت با صرف هزينه  و انرژي زياد موجب کاهش 40 درصدي ترکخوردگي و نفوذپذيري ميشوند .

همچنين راهکارهاي آببندي پوششي بر روي بتنهاي اجراشده که توسط محصولات شرکتهاي خارجي با نام نفوذگرها و غيره با عملکرد پرکردن منافذ سطحي صورت ميگيرد نيز به دليل ضخامت کم يا ضخامت 2 يا 3 ميليمتر لايه آببند در سطح کاملاً آسيبپذير بوده و در مقابل ضربه و سايش و خراش مقاوم نيست . آخرين راهکارها يا اجراي ورقههاي ضخيم لاستيکي گران خارجي با نامهاي تجاري مختلف و حتي ايزوگام نيز در مقابل شرايط سخت جوي و جغرافيايي از جمله اشعه مخرب UV خورشيد و هواي گرم  و سرد شديد و شوري آب و خاک و بارانهاي اسيدي شديداً آسيب پذيرند و ترکخوردگي و پوسيدگي و سوراخ  شدن در اين لايهها صورت ميگيرد.

بنابراين اين شرکت با آگاهي کامل از پيچيدگي و مشکلات دست يافتن به نفوذناپذير کردن حجمي بتن که ابتدا غيرممکن به نظر ميرسيد با صرف هزينه  و انرژي زياد و انجام آزمايشهاي فراوان و تحقيقات مستمر و بهروز و همکاري اساتيد مطرح و صاحبنظر موفق به دستيابي به اين تکنولوژي شدند.

  اين تکنولوژي نوعي افزودني است با ساختار سيماني و 12PH9 و سازگار با سيمان و سنگدانه ها ، بدون هيچ مغايرتي با استانداردهاي سيمان و بتن و دستورالعملهاي اجرايي بتن که با مصرف يک الي دو درصد وزن سيمان مصرفي در طرح اختلاط بتن بسياري از مشکلات را رفع مينمايد .

تکنولوزي موردنظر با اصلاح ريزساختار بتن و پرکردن منافذ موجود در آن از طريق کريستالهاي خود سيمان طي مدت مراقبت و نگهداري کيورينگ و کسب مقاومت  و هيدراتاسيون  با حذف ترکها و ريزترکها در عمق و سطح و با افزايش نسبي مقاومتها و تراکم و چسبندگي و وزن مخصوص و چگالي و کاهش نسبت آب به سيمان       و کاهش آب انداختگي، کاهش جدا شدگي، کاهش تخلخل و کاهش مکش موئينگي باعث کاهش شديد نفوذپذيري بتن شده و رسيدن به بتن و ملات نفوذناپذير و آببند و يا بتن واتر استاپ را ممکن ميسازد.

اجراي آسان و حذف هزينههاي تعميرات و بازرسيهاي بعدي در طول عمر سازه که به همان اهميت هزينه مستقيم اوليه است و ترميم ساده و دوباره در اثر تخريب عمدي و غيرعمدي قطعاً غيرقابل مقايسه با روشهاي معمول است که عمر محدودي در زمينه آببندي دارند و پس از چند سال احتياج به بازسازي دارند . درنهايت توجيه اقتصادي و محيط زيستي و منافع مهندسي انکارناپذيري دارد.

 ارائهدهنده مقاله:

داود صابر پور- شرکت دانش افروز صالح

آگهي شرکت درصفحه51