هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهـــران میزبان کنفرانس منطقه‌ای فیدیک

رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران از برگزاري کنفرانس منطقهاي آسيا اقيانوسيه فدراسيون بينالمللي مهندسان مشاور (فيديک) با هدف معرفي توانمندي شرکتهاي داخلي و جاذبههاي سرمايهگذاري در کشور در روزهاي 21 و 22 ارديبهشت امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، هرمزد رامينه در نشست خبري اظهار کرد: در اين کنفرانس نمايندگاني از سازمانهاي بينالمللي، شرکتهاي بزرگ سرمايهگذار خارجي و پيمانکاران، مهندسان و مشاوران بينالمللي، راهکارهاي سرمايهگذاريهاي در بخشهاي مختلف کشور را بررسي ميکنند. وي افزود: در اين رويداد شش ميزگرد تخصصي کيفيت منابع انساني در بازارهاي درحالتوسعه و پايداري بازارهاي سرمايهگذاري در منطقه آسيا اقيانوسيه بهويژه ايران با حضور متخصصان و سرمايهگذاران خارجي بررسي ميشود.

رامينه در ادامه تصريح کرد: با توجه به وجود مشکلات بيکاري و چالشهاي اشتغالزايي و تحريمهاي جامعه جهاني، ايده برگزاري اين رويداد در ايران، نشانگر اين است که ظرفيت بهکارگيري شرکتهاي داخلي در هر شرايطي امکانپذير است.

رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران افزود: دستاوردهاي برگزاري اين کنفرانس ايجاد ارتباط تجاري با هدف اجراي پروژهها و همکاري مشترک با سرمايهگذاران خارجي و معرفي توانمندي جامعه مهندسي کشور است. به گفته رامينه جامعه مهندسان مشاور بيش از 42 سال است که تأسيسشده و متشکل از 24 گروه تخصصي در زمينههاي سد، راه، شهرسازي، فرودگاه و... بوده و  هماکنون حدود 860 شرکت در جامعه مهندسان مشاور عضويت دارند.

رامينه معتقد است: همزماني  کنفرانس منطقهاي فيديک  با تغيير نگاه بينالمللي به ايران و احتمال توافق در مذاکرات هستهاي ايران و کشورهاي1+5 و لغو تحريمهاي ناعادلانه اروپا و آمريکا، ميتواند توجه بيشتر و جديتر سرمايهگذاران، مشاوران و پيمانکاران بينالمللي به پروژههاي عمراني و توسعهاي ايران جلب کند.

به گفته وي از سوي ديگر، قابليت شرکتهاي مهندسي مشاور، پيمانکاران و سازندگان ايراني براي مشارکت در پروژههاي بينالمللي به ديگر کشورها معرفي ميشود که اين موضوع ميتواند علاوه بر ايجاد تقاضا براي سرمايهگذاري و همکاري با ايران، از نظر سياسي نيز وزنه بسيار مؤثري براي مقابله با تحريمها باشد.

وي با بيان اينکه سنگبناي اين کنفرانس را زماني گذاشتم که روابط ما با دنياي امروز اينگونه نبود،تأکيد کرد: جامعه جهاني تحريمهاي سختي را به ما تحميل ميکرد که هيچ سنخيتي با مسائل هستهاي نداشت و بهاينترتيب بود که ما تصميم گرفتيم چنين کنفرانسي را برگزار کنيم.

رئيس جامعه مهندسان مشاور با بيان اينکه 99 کشور در فدراسيون بينالمللي مهندسان مشاور عضويت دارند که در مجموع حدود 85 درصد از جمعيت جهان در اين کشورهاست،گفت: يکي از اهداف برگزاري اين کنفرانس در ايران معرفي توانمندي شرکتهاي داخلي به اعضاي فيديک است.

گفتني است؛ فيديک( FIDIC) برگرفته از حروف نخست نام فدراسيون بينالمللي مهندسان مشاور به زبان فرانسه است.اين فدراسيون بيش از يکصد سال قدمت دارد و در حال حاضر 99 کشور در آن عضويت دارند که جامعه مهندسان مشاور نيز عضو اين فدراسيون بينالمللي است. اهميت اين فدراسيون، ارتباطات بنيادين آن با نهادهاي بينالمللي حقوقي و مالي از جمله بانک جهاني، بانکهاي توسعه بينالمللي و منطقهاي، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، موسسه بينالمللي داوري و ديگر نهادهاي تأثيرگذار در حوزههاي فني و حقوقي در جهان است. اين نهاد بينالمللي سالانه يک کنفرانس بينالمللي و دو کنفرانس منطقهاي برگزار ميکند که امسال کنفرانس منطقه آسيا اقيانوسيه در تهران برگزار ميشود.