هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نابسامانی دراعطای انشعاب آب

گروه تأسيسات: با شروع سال، روزهاي شلوغ اداره مشتركين آب و فاضلاب از سرگرفته ميشود. گرچه به گفته حميد چيتچيان، وزير نيرو صنعت آب و برق كشور در نوروز تعطيلي نداشتند. خصلت شبانهروزي كار اين صنايع باعث شده وظايف وزارت نيرو در رديف سختترين مشاغل قرار گيرد آن هم در وزارتخانهاي كه با بدهكاريهاي و مشكلات مالي فراواني همراه است.

 گرچه ركود صنعت ساختمان و كاهش در ميزان انشعابات درخواستي آب در اغلب شهرهاي كشور و مناطق شهري تهران از حجم كاري آنها نيز كاسته است و همزمان موجب كاهش درآمد اداره آب و فاضلاب نيز شده است اما موضوع مورد مناقشه بين مردم و ادارات آب و گاز و برق نيز دقيقاً همينجاست يعني هنگاميکه قيمت اين خدمات اينقدركم است چرا آنها كسري بودجه خود را با بالا بردن خدمات اعطاي انشعاب جبران ميكنند و همان كاري را در عمل انجام ميدهند كه شهرداري به آن محکومشده است يعني بياعتنايي به درآمدهاي پايدار و توسل به درآمد ناشي از شهر فروشي. به سياق گزارشهاي پيشين از ادارات آب، برق و گاز گزارش زير نيز تقديم خوانندگان ميشود. بديهي است مطالب عنوانشده از زبان مخاطبان نظر شخصي ايشان بوده و نشريه پيام ساختمان صحت آنها را لزوماً تأييد نميكند.

هزينهها شفاف نيست

اولين مخاطب من يكي از همشهريان در جنوب شرق تهران است كه از هزينه بالاي نصب فاضلاب شهري گلايه دارد و آمدهاست بلكه بتواند اين هزينه را قسط بندي كند. موضوعي كه در تمامي گزارشها از ادارات آب از زبان مخاطبان شنيده شد. وي با اشاره به هزينههاي بالاي تحميل شده به خانوارها از قبيل اجاره بها، آب و برق، انواع قسطهاي بانكي و غيره ميگويد: اين منطقه بيشتر کارمند نشين و کارگر نشين است. سؤال من اين است كه آيا عادلانهاست در دوره دولتي كه درهاي جهان را به سوي ايران باز ميكند هزينه گرفته شده در مناطق بالا شهر و پايين شهر يكسان باشد.

وي در پاسخ به سؤالي در مورد لزوم به عهده گرفتن هزينههاي زندگي شهري توسط شهروندان گفت: به دلايل مختلف از مردم پول گرفته ميشود ولي محل هزينه آن نامعلوم است. مثلا در شهرداري به دلايل مختلف از ماليات بر درآمد گرفته تا ماليات سالانه بر خودرو و ساختمان تا اين هزينههايي كه زماني اندك بود و الان سرسام آور شده تا هزينه انشعابها و قيمت آب و برق و هزاران پول ديگري كه از مردم گرفته ميشود كه آخرين مورد آن هزينه فاضلاب است.

وي افزود: وقتي به اين هزينهها نگاه ميكنيد با خدماتي كه دولت و يا شهرداري ارائه  ميدهد مطابقت ندارد. مثلا در منطقه ما، در خيابان پيروزي هيچ كار زيباسازي و يا تفريحي صورت نميگيرد و تمام اين هزينهها منتقل ميشود به شهرداريهاي ديگر مانند شهرداري منطقه 3 كه مثلا بلوار ميرداماد را كه منطقه  اعياني است بازسازي كنند.

مردم آگاه شدند اما بسيار دير

شهروند ديگري براي درخواست انشعاب آمدهاست. وي كه براي نخستين مرتبه به اداره آب و فاضلاب مراجعه ميكرد، در مورد لزوم صرفه جويي در مصرف آب گفت: اگر 10 سال پيش در مورد صرفه جويي در آب با مردم صحبت ميكرديد و يا اينكه ميگفتيد محيط زيست در حال نابودي است ممكن بود بعضي از مردم به شما بخندند. اما الآن اين مسائل وارد زندگي مردم شده و همه در مورد هدرروي آب حساسيت پيدا كردهاند. اين ازيک طرف خوب است كه بالاخره مردم آگاه شدهاند و از طرف ديگر اين را ميرساند كه تا مسئلهاي بحراني نشود هيچ فكري به حال آن نميشود.

وي افزود: من خود را مثال ميزنم. اگر هشدارهاي مكرر نبود كه با افزايش قيمت آب نيز همراه شد من هيچ گاه به فكر انشعاب آب براي طبقه بالاي خانهام نميافتادم.

اين وضع به نفع مردم نيست

آقاي مصطفوي سومين مخاطب گزارش من است كه او نيز براي درخواست انشعاب آمدهاست. تفاوت او با مخاطب قبلي در اين است كه براي كارهاي ساخت وساز مشتري دائمي ادارات آب و برق و گاز است. وي بابيان اينكه از ابتدا هم براي همه واحدهايي كه ميساخت انشعاب جداگانه ميگرفت به خبرنگار ما گفت: گرچه جداسازي انشعاب آب هنوز مانند انشعاب برق شكل قانوني نيافتهاست اما ادارات آب و فاضلاب مردم را به جداسازي انشعابهاي آب خود تشويق ميكنند.

وي ادامه داد: اين تشويق فقط زباني است ولي اين امر در قوانين هم بايد نمود پيدا كند و تسهيلاتي براي انشعاب جداگانه آب قائل شوند نه اينكه قيمتهاي بالا را پيشنهاد بدهند و كسري بودجه خود را از اين راه تأمين كنند. الآن همه جا از آزاد كردن قيمتها يا واقعي كردن قيمتها صحبت ميشود كه بسيار هم درست است اما سازوکار قانوني اين آزادسازي يا واقعيسازي نيز بايد انديشيده شود يعني اينكه هزينههاي غيرواقعي نيز از دوش مردم برداشته شود.

اين شهروند با بيان اينكه يكي از دلايل بالا بودن قيمت تمام شده ساختمان در ايران همين هزينههاي غيرواقعي است كه از سوي شهرداري و ادارات به مردم تحميل ميشود، گفت: اگر محاسبه كنيد شايد يک پنجم هزينه اوليه صرف انشعابات و هزينههاي متفرقه غيرمرتبط ميشود. قيمت مسكن به خودي خود در كشور ما شكلي غيرمنطقي دارد و اين عوامل هم مزيد بر علت شدهاست. مشكل اين است كه دولت و شهرداري خود وارد بازار شده و اين وضعيت به نفع مردم نيست.