تامین انرژی با پمپ حرارتی زمین‌گرمایی در قم

شمار نشریه : 207

اولين واحد صنعتي تأمين انرژي در يک ساختمان اداري با استفاده از پمپ حرارتي زمينگرمايي با حضور فرجي مديرعامل شرکت گاز استان قم و نمايندگان ساير ارگانهاي مرتبط آغاز به کار کرد.

 اين طرح با حمايت ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديد پذير و با همکاري شرکت گاز استان قم به اجرا درآمد و اولين واحد تأمين انرژي در يک ساختمان اداري با متراژ 220 مترمربع است که با استفاده از پمپ حرارتي زمينگرمايي تأمين انرژي ميکند.

اجراي سيستم پمپ حرارتي زمينگرمايي با هدف استفاده از منابع انرژي تجديد پذير و پاک براي توسعه پايدار و صيانت از محيطزيست و صرفهجويي در مصرف انرژيهاي فسيلي صورت ميگيرد. اين فناوري ميتواند انرژي لازم براي سرمايش، گرمايش و همچنين تأمين آبگرم مصرفي را با استفاده از منابع تجديدشونده زمينگرمايي فراهم کند.

اين فناوري ميتواند در ساختمانهاي مختلف مسکوني، اداري، تجاري و صنعتي استفاده شود. و اميد است با توسعه کاربرد و تجاريسازي آن در سطح کشور شاهد صرفهجويي قابلتوجهي در مصرف سوختهاي فسيلي باشيم.