دفتر سازمان نظام‌مهندسی در شهر اندیشه

شمار نشریه : 207

سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران در جهت اجراي کامل مقررات ملي ساختمان و ساختوساز پايدار و در جهت حفظ حقوق نسلهاي آينده، روز يکشنبه 23 فروردينماه ، قرارداد طرح و ساخت ساختمان دفتر نمايندگي شهر انديشه بهصورت ساختمان سبز را منعقد کرد.

بر اساس اين قرارداد ساختمان مذکور طبق اصول و مؤلفههاي ساختمان سبز طراحي و ساخته خواهد شد که ازجمله اين موارد ميتوان به اجراي ساختمان کاملاً منطبق با مقررات ملي ساختمان، طراحي و بهکارگيري تمهيدات لازم براي کاهش مصرف انرژي ساختمان، طراحي و بهکارگيري تمهيدات لازم براي رفاه بيشتر ساکنان، طراحي بهينه ساختمان ازلحاظ سازهاي، معماري، تأسيسات مکانيکي و تأسيسات برقي، استفاده بهينه از منابع آب(کاهش مصرف آب، استفاده از آب باران، چرخهي آب خاکستري در ساختمان و ...) ، پايش، مميزي، آموزش و مديريت دانش کامل پروژه(تهيه کتاب پروژه، فيلم پروژه، شناسنامه کامل فني ساختمان، مستندسازي مراحل ساخت و اجرا، تعبيه اتاق نمايش مؤلفههاي ساختمان، اجراي بعضي از قسمتهاي ساختمان بهصورت نمايان و ...) ، استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و نو(مانند انرژي خورشيدي) در ساختمان، طراحي و اجراي ساختمان بر اساس ملاحظات ساختمان سبز LEED، مميزي انرژي(نور و حرارت) در ساختمان و استفاده از نتايج آن در طراحي، کاهش آلودگي و آسيبهاي حين ساخت به محيطزيست، اجراي ساختمان بهصورت صنعتي و استفاده هر چه بيشتر از مصالح دوستدار محيطزيست و پيشساخته(کمک به کاهش آلودگي محيط کارگاه حين ساخت) ، کاهش نخالههاي ساختماني و بازيافت آنها تا حد امکان و ايجاد کيفيت مناسب محيط داخلي ساختمان براي کارکنان و مراجعهکنندگان اشاره کرد.