هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دفتر سازمان نظام‌مهندسی در شهر اندیشه

سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران در جهت اجراي کامل مقررات ملي ساختمان و ساختوساز پايدار و در جهت حفظ حقوق نسلهاي آينده، روز يکشنبه 23 فروردينماه ، قرارداد طرح و ساخت ساختمان دفتر نمايندگي شهر انديشه بهصورت ساختمان سبز را منعقد کرد.

بر اساس اين قرارداد ساختمان مذکور طبق اصول و مؤلفههاي ساختمان سبز طراحي و ساخته خواهد شد که ازجمله اين موارد ميتوان به اجراي ساختمان کاملاً منطبق با مقررات ملي ساختمان، طراحي و بهکارگيري تمهيدات لازم براي کاهش مصرف انرژي ساختمان، طراحي و بهکارگيري تمهيدات لازم براي رفاه بيشتر ساکنان، طراحي بهينه ساختمان ازلحاظ سازهاي، معماري، تأسيسات مکانيکي و تأسيسات برقي، استفاده بهينه از منابع آب(کاهش مصرف آب، استفاده از آب باران، چرخهي آب خاکستري در ساختمان و ...) ، پايش، مميزي، آموزش و مديريت دانش کامل پروژه(تهيه کتاب پروژه، فيلم پروژه، شناسنامه کامل فني ساختمان، مستندسازي مراحل ساخت و اجرا، تعبيه اتاق نمايش مؤلفههاي ساختمان، اجراي بعضي از قسمتهاي ساختمان بهصورت نمايان و ...) ، استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و نو(مانند انرژي خورشيدي) در ساختمان، طراحي و اجراي ساختمان بر اساس ملاحظات ساختمان سبز LEED، مميزي انرژي(نور و حرارت) در ساختمان و استفاده از نتايج آن در طراحي، کاهش آلودگي و آسيبهاي حين ساخت به محيطزيست، اجراي ساختمان بهصورت صنعتي و استفاده هر چه بيشتر از مصالح دوستدار محيطزيست و پيشساخته(کمک به کاهش آلودگي محيط کارگاه حين ساخت) ، کاهش نخالههاي ساختماني و بازيافت آنها تا حد امکان و ايجاد کيفيت مناسب محيط داخلي ساختمان براي کارکنان و مراجعهکنندگان اشاره کرد.