هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

۴۵۰۰ مهندس زن در استان مازندران

عضو هيئترئيسه سازمان نظاممهندسي ساختمان مازندران گفت: چهار هزار و 500 نفر از اعضاي نظاممهندسي ساختمان استان را بانوان تشکيل ميدهند.

به گزارش پيام ساختمان، سودابه مهري با بيان اينکه در سالهاي اخير جمعيت بانوان مهندس رشد قابلتوجهي داشته است، اظهار داشت: چهار هزار و 500 نفر از اعضاي نظاممهندسي ساختمان را بانوان تشکيل ميدهند که 90 درصد اين جمعيت جوان هستند.وي با اشاره به جمعيت جامعه مهندسي استان گفت: سازمان نظاممهندسي 27هزار مهندس عضو دارد که از اين تعداد حدود  4500 نفر را بانوان تشکيل ميدهند و آنچه حائز اهميت است جوان بودن جمعيت بانوان مهندس است و اين نيروي جوان بايد باانگيزه و انرژي بيشتري در عرصه ساختوساز فعاليت کنند.

رئيس کميسيون بانوان سازمان با اشاره به فعاليتهاي کميسيون بانوان در طي سه سال اخير بيان کرد:  با همکاري و همفکري اعضاي کميسيون سعي کرديم برنامههايي در راستاي سياستهاي کلي سازمان نظاممهندسي ساختمان مازندران داشته باشيم.

مهري با بيان اينکه در قانون نظاممهندسي و قانون جمهوري اسلامي ميزان فعاليت آقايان و خانمها مشخص نشده، گفت: ميزان فعاليت به توان، پشتکار، دانش و توانمندي ما مربوط ميشود و خانمهاي جوان بايد حضور و دوام خود را در عرصه ساختوساز و نظاممهندسي اثبات کنند .