هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایجاد صندوق‌های جدید مسکن

وزير کار با اعلام اينکه در طرح جايگزين مسکن مهر، بخشي از کار به تعاونيها واگذار ميشود، گفت: اشتغال بزرگ در بنگاههاي کوچک؛ براي مقابله با بيکاري و اشتغالزايي دنبال ميشود.

علي ربيعي با اعلام اينکه شعار وزارت تعاون، کار و رفاه در سال جاري «با تعاون کار ايجاد ميکنيم تا به رفاه برسيم» است از گفتگوهاي اجتماعي پيرامون تعاون سخن گفت و افزود: در حوزه مسکن، طرح جايگزين مسکن مهر بهزودي رونمايي خواهد شد.

وزير کار اظهار داشت: اين طرح حمايتي که با همکاري اين وزارتخانه و وزارت مسکن در حال انجام است حاصل 8 ماه کار کارشناسي دقيق با حضور اقتصاددانان، جامعهشناسان و زمين شناسان است که معضل مسکن قشر مستضعف را برطرف خواهد کرد. وي با اشاره به طرح تکاپو و اقدامات انجامشده در راستاي ايجاد اشتغال گفت: بحث اشتغال بزرگ در بنگاههاي کوچک و متوسط را دنبال ميکنيم که خوشبختانه مقام معظم رهبري هم در صحبتهايشان به بنگاههاي کوچک اشاره داشتند.

ربيعي افزود: يکي از بهترين راههاي رفع مسئله رفع فقر و محروميت تعاون است و رفع فقر و محروميت در جامعه بايد در قالب تعاون هدفگذاري شود؛ بنابراين بهجاي سرمايهگذاريهاي بزرگ بايد از مشارکت عمومي جامعه توسط تعاونيها بهرهمند شد.وي ادامه داد: در بحث مسکن حمايتي بخشي را به تعاونيها اختصاص خواهيم داد و از اين ظرفيت قطعاً استفاده ميکنيم. علاوه بر اين، صندوقهاي مسکن در قالب تعاونيها نيز پيگيري ميشود.

وزير کار با تأکيد بر اينکه بايد اشکال جديدي از تعاونيها را رونمايي کنيم ، خاطرنشان کرد: در کنار اين مسئله بايد با تعاونيهاي منطقهاي و بينالمللي تعامل ايجاد شود و بهنوعي مرکز مطالعات منطقهاي تعاون در ايران پايهگذاري شود.