هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشارکت بخش خصوصی به نفع جامعه است

تشکلها و انجمنهاي فعال در حوزه صنعت ساختمان پس از گذشت يك ماه از سال جديد در انتظار معرفي پروژههاي جديد و شروع ساختوسازها براي سال جاري هستند. سال گذشته تشکلهاي بخش خصوصي در حوزه صنعت ساختمان گرفتار مشکلات متعددي شدند که به دليل قفل شدن ساختوسازها و بازار مسکن در اثر چالشهاي اقتصادي کشور ايجادشده بود.  با اينحال همه تشکلها اميدوارند که در سال 94 با تدبير دولت بتوانند بهعنوان مکمل بخش دولتي وارد حوزههاي مختلف ساختوسازهاي شهري، طرحهاي عمراني و غير عمراني شوند و تنها انتظارشان اين است که  مسئولان با تشکلها تعامل برقرار کنند و حداقل به نظرات آنها توجه کنند. ضمن آنکه اميدواري اخير در صنعت ساختمان که بازتابي از تفاهم هستهاي لوزان است ، اين نويد را به فعالان و تشکلهاي ساختماني داده است که توافق در مذاکرات به سرانجام خواهد رسيد، بنابراين صنوف ساختماني سال جديد را براي سرمايهگذاري مناسب تشخيص دادهاند.متأسفانه عرصه ساخت و انبوهسازي در سالهاي اخير هزينه سنگيني براي تحريمهاي اقتصادي پرداخته  و ورود سوداگران بهجاي انبوهسازان و پيمانکاران واقعي در اين عرصه و سودجوييهاي فراوان آنها يکي از دغدغههاي مهم فعالان  در فضاي کسبوکار بوده است. اکنون که شرکتهاي پيمانکاري، انبوهسازي حرفهاي آمادهاند که به سمت پويايي حرکت کنند، دولت ميبايست هر چه زودتر گزينههاي مناسب سرمايهگذاري و بسترهاي مناسب آن را فراهم کند. ماداميکه فضاي کسبوکار بهبود نيابد و بهرهوري در بنگاههاي اقتصادي رشد نکند نميتوان انتظار داشت صنعت ساختمان از رکود خارج شود. اولين اقدامي که در اين راستا دولت بايد بر آن تمرکز کند، اعتقاد به بخش خصوصي و فراهم کردن زمينهها براي رفع مشکلات آنهاست. آنچه بسياري از فعالان تاکنون شاهد آن بودهاند، اين نکته بوده که برخي وزارتخانهها اعتقاد چنداني به خصوصيسازي نداشتهاند و دنبال تثبيت فعاليتهاي دولت در پروژهها و طرحهاي شهري هستند، درحاليکه اين امر اشتباه محض است و باعث ميشود تا ضربات سنگيني دوباره به صنعت ساختمان کشور وارد شود. بهاينترتيب قبل از آغاز هر اقدامي در سال جديد بهتر است دولت با مرور تجربيات خود در سال گذشته به افزايش مشارکت فعالان بخش خصوصي بيشتر بينديشد چرا که از اين اتفاق، نه يک فرد بلکه کل جامعه منتفع ميشوند.