هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعويض تـاکتيکي مهنـدس ناظر

سيد سجاد موسوي- کيفيت ساخت وساز در کشور به هيچ وجه موردپسند نيست و دلايل مختلفي براي اين معضل وجود دارد که ازجمله آنها ميتوان به مصالح غيراستاندارد، ساخت وساز توسط مجريان فاقد صلاحيت و در نهايت فقدان نظارت بر کار اشاره کرد. باوجوداينکه مهندسان ناظر داراي پروانه حرفهاي در کشور کم نيستند، اما در ميدان عمل اتفاق خوشايندي براي صنعت ساختمان نميافتد. در ادامه تهيه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از پروژههاي ساختماني سطح شهر سراغ دو پروژه رفتهايم و ضمن بررسي کيفيت ساخت، وضعيت نظارت را جويا شدهايم. با هم اين گزارش را مرور ميکنيم.

تماشاي يک اثر هنري

نخستين ساختماني که توجهم را جلب کرد، يک ساختمان پنج طبقه بود که برخلاف ساير همسايهها عقب نشيني نکرده بود. داخل ساختمان شدم. پلهها را بالا رفتم تا سازنده يا هر کس ديگري که در ساختمان کار ميکند، را پيدا کنم. ديوارهاي داخلي طبقه اول گچ وخاک شده بود اما کار کيفيت نداشت چرا که رنگ ديوار شبيه به رنگ خاکي ميزد. ظاهرا سازنده نخواسته به مقدار لازم از گچ استفاده کند. حتي روي ديوارها به دليل استفاده زياد از خاک ترکهايي ايجاد شده بود. در حال تماشاي اين اثر هنري بودم که سازنده از بالا به پايين آمد و انگار که دزد گرفته باشد، پرسيد: چي ميخواي؟ دنبال چي هستي؟ گفتم خبرنگارم؛ ميخواهم قدري اطلاعات ساختمانسازي از شما بگيرم. معذرت خواهي کرد و گفت: فکر کردم خدايي نکرده براي کار ديگري آمدهايد. از او پرسيدم چرا ديوارها تا اين اندازه بيرنگ وروست که پاسخ داد: چه فرقي ميکند در نهايت بايد روي اين ديوار را گچ سفيد بکشم و سپس رنگ بزنم. من هم که شنيده بودم اگر زير کار استحکام لازم را نداشته باشد روي کار هم ترک بر ميدارد، پاسخ دادم حتما تفاوت دارد چون به راحتي گچ و رنگ شما ترک برمي دارد.

ستونهاي ناجور

با هم قدم ميزديم که متوجه نصب يک ستون زير بالکن شدم. اين ستون به هيچ وجه معمولي به نظر نميآمد و انگار از روي ناچاري اين کار را کرده بود. خودش قبل از اينکه من حرفي بزنم، گفت: با توجه به اينکه دهانهها فاصله زيادي دارند و از طرفي در نقشه تدبيري براي اين مسئله انديشيده نشده بود، ترجيح دادم که آن را در ساختمان اجرا کنم.

تافته جدا بافته

ماجراي عقب نشيني نکردن خانه را هم جويا شدم و او پاسخ داد: با رايزنيهايي که صورت داديم شهرداري عنوان کرد هنوز عقب نشيني اين کوچه در اولويت نيست و اجباري براي اين کار ندارد. خدا را شکر ختم به خير شد. به هرحال هر متر خانه 5/2 ميليون تومان براي من ارزش دارد.

تعويض تاکتيکي مهندس ناظر

با توجه به وضعيت ساختمان سراغ مهندس ناظر را گرفتم و با جواب عجيب سازنده مواجه شدم: «مهندس ناظر ساختمان من رابطه نزديکي با مهندس ناظر آن ساختمان دارد_ با دستش يک ساختمان را در انتهاي کوچه نشان ميدهد- بنابراين گاهي اوقات مهندس ناظر ديگري به جاي خودش از ساختمان من بازديد ميکند و در عوض گاهي هم مهندس ما سر پروژه ديگري ميرود. اصلا هم سخت نميگيرد.

سيم کشي با وصله و پينه

از اين آقاي بسازوبفروش خداحافظي کردم و سراغ ساختمان ديگري رفتم. همين که داخل ساختمان شدم، سيم کلاف شدهاي را ديدم که چندين نوع سيم در آن به هم وصل شده بود تا سيم بلندي را تشکيل دهند. ظاهرا ترجيح داده بودند با استفاده از همين سيمهاي چند تکه سـاختمان را سيم کشي کنند.

فقط يک بار ناظر را ديدهام

پيرمردي شيک پوش داخل ساختمان بود که بعدا فهميدم مالک ساختمان است و ساختمان را به صورت مشارکتي به سازنده سپردهاست. از او در مورد حضور مهندس ناظر پرسيدم که پاسخ داد: بنده فقط مهندس ناظر را در زمان گود برداري ديدم اما سازنده ميگويد از طريق تلفن با من در ارتباط است و همه چيز را زير نظر دارد. صحت وسقم اين حرفها را به خدا واگذار ميکنم. حتي مجري ميگويد چند بار سراغش رفته و وضعيت ساختمان را براي او توضيح داده است؛ من هم بايد اعتماد کنم.

ستونهاي کرم خورده

پيرمرد از ما خداحافظي کرد و رفت. ما مانديم و ساختمان نيمه کاره و چند کارگر مشغول به کار. ما هم شروع به بازديد از ساختمان تا رسيدن مجري کرديم و ظاهرا اين ساختمان هم مانند ساختمان قبلي کيفيت لازم را نداشت. بتن به کاررفته براي ستونها انگار دچار کرم خوردگي شده بود و با ضربه آرام پا بخشي از آنها ريزش ميکرد. معلوم بود که تصورات پيرمرد در مورد ناظر که ميگفت همه چيز را از طريق تلفن زير نظر دارد، چندان واقعيت نداشت.

مهندس ناظر کاري به جوش ندارد

ماجرا به همين جا ختم نشد؛ جوشکاري انجام شده نيز محل بحث بود. يک جا جوشها بسيار نازک انجام شده بود و در جاي مشابه ديگر جوشها دو برابر قبلي بود. جوشکار هم که ميگفت نه تنها در اين ساختمان بلکه در تمام کارهاي ساختماني که انجام ميدهد، مهندس ناظر کاري به او ندارد چراکه ناظر تخصص لازم را ندارد.

«تکيه بر باد»

مي خواستم از ساختمان بيرون بيايم که سازنده تشريف آورد. همين که گفتم خبرنگارم پيشاني اش چين برداشت و از سر اجبار گفت: بفرماييد چه کار داريد؟ از او در مورد نظارت و حضور مهندس ناظر پرسيديم پاسخ داد: «ناظر من را قبول دارد و گفته هر جا به مشکلي برخورد کرديد، اطلاع دهيد. من هم از ابتداي پروژه تا امروز مشکلي نداشتهام و فقط يک بار او را ديدهام. مهندس ناظر فقط روي حوادث ساختماني و گود برداريهــــا حساس است .» اين در حالي است که پيرمرد ميگفت سازنده عنوان کرده که چندين بار ناظر را از نزديک در جريان کارها قرار دادهاست. بنابراين معلوم شد که پيرمرد به اشتباه به او اعتماد کردهاست.