هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عـروس اروپای مرکـزی

بوداپست، پايتخت مجارستان، در پايان قرن نوزدهم و زماني که سه شهر بودا ، پست  و اوبودا  با هم ادغام شدند شکل گرفت، اما تاريخ آن به بيش از يک هزار سال قبل باز ميگردد.بسياري بوداپست را عروس اروپا مينامند .

خيليها در نگاه اول دلباخته بوداپست ميشوند و بعضيها هم بعد از کشف شهر و ديدنِ جاذبه‌‌هاي خيرهکنندهاش، اما هر دو دسته درباره يکچيز توافق دارند: بوداپست يکي از زيباترين، سرزندهترين و شگفتانگيزترين شهرهاي جهان است. رود دانوب درست از ميان شهر ميگذرد و چشماندازِ انحنايِ دلفريبِ رود، در غروبهاي بوداپست، فراموشنشدني است. بوداپست را پاريسِ اروپاي مرکزي هم مينامند که البته مبالغه نيست. رد پاي هنرِ باروک، نئوکلاسيم و هنر نو را در معماريِ بينظيرِ بوداپستِ شکوهمند و رمانتيک خواهيد ديد .

تاريخ پرفرازونشيب مجارستان بر حيات و هويتِ فرهنگي و هنريِ بوداپست هم تأثير گذاشته است. کاتوليک شدنِ مجارها پاي هنر رومي و گوتيک را به اين شهر باز کرد و اشغالگريِ ترکهاي عثماني باعث شد موج هنر رنسانس خيلي زود از رونق بيفتد و هابسبورگهاي اتريشي هم سبک باروک را با خودشان به بوداپست آوردند.

بوداپست، شهر دو چهره، از قديميترين و، درعينحال، جوانترين شهرهاي اروپاست. هرچند روميها از قرن اول ميلادي اينجا زندگي ميکردند، اما قصه بوداپستِ مدرن از سال 1837 شروع ميشود؛ زماني که شهر تاريخيِ بودا در ساحل غربيِ دانوب با شهرِ صنعتيِ پِست در ساحل شرقي اين رود يکي شد.

بوداي سرسبز و دلنشين فقط زيبا نيست، مهمترين جاذبههاي تاريخي شهر، و موزههايي مثل گالري ملي و موزه تاريخ بوداپست از ديگر جاذبه هاي اين شهر است. کسل هيل يا وارهِگي در بودا خانه، مهمترين موزهها و يادگارهاي سدههاي ميانه شهر است و يونسکو هم نامشان را در فهرست ميراث جهاني گذاشته است. اين بخش، گذشته از شبکهاي از غارهاي زيرزميني با چشمههاي آب گرم، دو بخش مهم دارد: شهر قديمي در شمال که در قرونوسطي منطقهاي رعيت نشين بوده و قصر سلطنتي که درست در محل قلعهاي قرارگرفته که در قرن سيزدهم اينجا ساخته بودند و حالا دو موزه مهم هم دارد.

بوداپست از آن شهرهايي است که هر گوشهاش قصهاي براي گفتن دارد. ، تا ميتوانيد در شهر قدم بزنيد، خيابانهاي قديمي را کشف کنيد، در کافهها و غذاخوريهاي سنتي وقت بگذرانيد و  روي پلهاي دانوب، طلوع و غروب شهر را تماشا کنيد. مطمئن باشيد، اوقات خوشي خواهيد داشت. برخي جاذبه هاي تاريخي اين شهر از اين قرار است:

ساختماني با 40 کيلوگرم طلا

اين ساختمان که ساختمان مجلس اين کشور نيز ناميده ميشود، مقر شوراي ملي مجارستان، يکي از قديميترين ساختمانهاي رسمي اروپا و يکي از نشانههاي اين کشور يعني مجارستان بوده و يکي از مقاصد توريستي محبوب بوداپست است. در ساخت اين بنا حدود 1000 نفر سهيم بودهاند و جالب است بدانيد که از 40 ميليون آجر، نيم ميليون سنگ قيمتي و 40 کيلوگرم طلا در ساخت اين ساختمان استفادهشده است. اين بنا احياکننده سبک معماري گوتيک ميباشد که شامل يک نماي متقارن و يک گنبد مرکزي بوده که اين گنبد نيز احياکننده سبک رنسانس است. در رژيم کمونيستي در بالاي گنبد ستاره قرمزرنگي وجود داشت که در سال 1990 اين ستاره برداشته شد. اين پارلمان از داخل نيز متقارن است و در نتيجه داراي 2 سالن مجلس کاملاً يکسان بوده که يکي از آنها براي نشستهاي سياسي استفاده ميشود و ديگري براي بازديد توريستها. اين بنا داراي 268 متر طول، 123 متر عرض بوده و فضاي داخل آن شامل 10 حياط، 13 آسانسور حملونقل مسافر، 27 دروازه، 29 راهپله و 691 اتاق ميباشد که شامل 200 دفتر کار است. اين ساختمان با ارتفاع 96 متر همچنين يکي از بلندترين ساختمانهاي بوداپست به همراه کليساي «سنت استفان» است.

پاريشي اودوار

پاريشي اودوار (حياط پاريسي) يک مرکز خريد باشکوه با يک گنبد شيشهاي شگفتانگيز است . اين گذرگاه تاق دار که در اوايل قرن 20م ساخته شد، کاملاً با نقوش برجسته و مجسمهها تزئين شده است.

کاخ نيويورک

کاخ نيويورک در اواخر قرن نوزدهم براي يک شرکت بيمه آمريکايي ساخته شد. اين ساختمان به خاطر قهوهخانه معروف نيويورکي خود در طبقه همکف ، که ادعا ميشود زيباترين قهوهخانه در جهان است، معروف شده است.

موزه ملي مجارستان

موزه ملي مجارستان تاريخ طولاني بيش از 1000 ساله مجارستان را از طريق نمايش اشياي متفاوتي از سلسله ارفاد در قرن دهم ميلادي، تا دوران کمونيست در قرن بيستم  روايت ميکند.

قلعه وايداهونياد

اين مجموعه از ساختمانها در سبکهاي مختلف معماري، در اصل بهعنوان يک قلعه نمايشي براي نمايشهاي هزاره سال 1896 ساختهشده بود اما بعدها بهعنوان يک ساختمان دائمي بازسازي شد.

خانه اپراي دولتي

خانه اپراي دولتي بين سالهاي 1875 و 1884 بهعنوان بخشي از مراسم بزرگداشت سالگرد جشنهاي هزارساله مجارستان ساخته شد. اين اپرا يکي از بزرگترين ساختمانهاي شهر است و با مقدار زيادي از مجسمهها و نقاشيهاي ديواري تزئين شده است.