نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راه پله های مارپیچ مدرن

مدلهاي بسيار متنوعي از پلکان مارپيچ مدرن براي محيطهاي عمومي و مسکوني طراحي و ساخته ميشوند که شکوه خاصي را به دکوراسيون داخلي محيط ميدهند. پلکانهاي مارپيچ از جايگاه ويژهاي در معماري و طراحي داخلي برخوردار هستند، زيرا همانقدر که ميتوانند دکوراسيون داخلي محيط را زيبا و شگفتانگيز نشان بدهند، در صورت طراحي غلط و نازيبا نيز دقيقاً ميتوانند برعکس عمل کنند و تمام زيباييهاي دکوراسيون را از بين ببرند.

اما معماران هوشمند از فرصت وصل کردن دو يا چندطبقه در منزل بهوسيله پلکانها نهايت استفاده را ميبرند و سعي ميکنند بهترين و خلاقانهترين مدلها را هم در بحث مواد سازنده و هم در بحث شکل و شمايل آن با توجه به شرايط موجود انتخاب کنند. از طرفي پلکانها گزينه بسيار مناسبي براي تبديلشدن به نقطه کانوني خانه هستند، بخصوص پلکانهاي مارپيچ که ازلحاظ زيبايي و جلبتوجه در بالاترين رده قرار ميگيرند. پلکانهايي که بدون کمک گرفتن از پايه و ستوني، به حس شناور بودن محيط و همچنين زيبايي هر چه بيشتر اثر کمک ميکند. البته در صورت نبود پايه و ستون، رفتوآمد افراد بخصوص هنگام بالا و پايين بردن اشياي بزرگ نيز راحتتر ميشود.