هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چند پیشنهاد برای خـروج مسکــن از رکود

بهرام پارساپور

با توجه به اينکه بازار مسکن تحت تأثير عوامل متعددي همچون قيمت زمين، مصالح و نيروي کار است و در بيشتر اين عوامل نيز تحريم نيستيم و وابستگي به ديگر کشورها نداريم پس توافق هستهاي فقط ميتواند يک شوک رواني به بازار وارد کرده و مسکن از رکود خارج گرداند.

به نظر نگارنده شوک توافق هستهاي براي خروج مسکن از رکود کافي است و دولتمردان ما بايد در بحث کاهش سود بانکي سپردهها با دقت بيشتري عمل نمايند. اگر مسئولين پولي کشور قصد کاهش نرخ سود بانکي را دارند بايد قبل از توافق هستهاي اين تصميم خود را اجرايي نمايند چون همزمان بودن کاهش نرخ سود بانکي و اعلام توافق هستهاي ممکن است باعث ايجاد شوک رواني در بازار گردد. لذا پيشنهادهاي ذيل ميتواند در مورد خروج از رکود مسکن تأثير مثبت داشته باشد:

 1ـ با توجه به نرخ تورم امسال نرخ سود سپردهها بيشتر از 2 درصد کاهش پيدا نکند و سياستگذاران بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بايد تصميم بر کاهش سود حسابهاي روزشمار داشته باشند که بعضي از مؤسسات و بانکها الآن تا 23 درصد سود روزشمار پرداخت مينمايند.

 2ـ سپردههاي بانکي بايد بهسوي سپردههاي دوساله و بيشتر سوق داده شود تا هم بازار پولي و بانکي به ثبات و پايداري نسبي برسد و هم با خروج بيشازاندازه منابع بانکي مواجه نگرديم .در غير اين صورت بانکها توان پرداخت تسهيلات در بخش مسکن را نخواهند داشت.

3ـ اگر عوامل فوق تأثير مثبت در خروج از رکود بازار داشتند نيازي به افزايش تسهيلات خريد مسکن نيست ولي اگر تأثيري نداشت سياستگذاران پولي و بانکي با افزايش تسهيلات خريد مسکن موافقت نمايند که بهترين زمان براي اعلام اين تصميم نيز مردادماه امسال است.

4ـ پرداخت تسهيلات مسکن بهصورت منطقهاي مثل شهرهاي بزرگ و کوچک  و... افزايش پيدا کند که در اين صورت قطعاً تأثير بهتري خواهد داشت.