هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توسعه شرکت‌های معدنـی پس از رفع تحریم‌

سال 1394 براي بسياري و از جمله فعالان اقتصادي  کشور در حالي آغاز شد که مهمترين خبري که انتظار آن را ميکشيدند  منتشر گرديد . موضوعي که بيشک از مهمترين چالشهاي  تأثيرگذار در فرآيند اقتصادي ايران در سالهاي اخير بوده است  .اعلام توافق اوليه در مذاکرات گروه 5+1 بر سر فعاليتهاي هستهاي ايران ، بازار سرمايه و فعالان بخش صنعت و خدمات و بازرگاني را با نگاهي اميدوار نسبت به سال جديد مواجه کرد، طوري که مهمترين تأثير آن در بازار بورس و اوراق بهادار رخ داد و شاخص سهام را در اولين روز کاري سال جديد ناگهان با رشد بيش از 2 هزار  واحدي روبهرو کرد.

 علاوه بر جهش سريع شاخصهاي سهام در بورس تهران، بسياري از فعالان بخش صنعت حاضر در بازار سرمايه نيز با نگرشي خوشبينانه به آينده  واحدهاي صنعتي ، اين رويداد را مثبت ارزيابي نموده و اظهار اميدواري کردند با اتخاذ تصميمات خردمندانه و تأثيرگذار شاهد رونق اقتصادي کشور باشيم . صنعت ساخت و ساز نيز مي تواند از اين شرايط متاثر شود و به نوبه خود چرخ ساير بخش ها از جمله بخش معدن را به گردش درآورد. حال با اعلام خبر توافق اوليه ايران و کشورهاي 1+5، فعالان بخش صنعت و معدن نيز انتظار دارند روزهاي خوبي را شاهد باشند.

مديرعامل شرکت معدني و صنعتي چادرملو، در گفتگو با پيام ساختمان با اشاره به اينکه هرچند در سالهاي اخير تحريمها نتوانست مانع از فعاليت بخشهايي از صنايع کشور شود اما درعينحال پيامد تحريمها موجب کند شدن روند توسعه صنايع  و بروز مشکلاتي براي صنايع معدني گرديد.

وي افزود: با برداشته شدن تحريمها بهمرور ميتوانيم شاهد شکلگيري ارتباطات بين بخشهاي مختلف اقتصادي ايران با ساير کشورهاي پيشرفته اقتصادي جهان باشيم و بخشهاي مولد کشور را توسعه بخشيم.

نوريان اظهار داشت:  با فراهم شدن امکان ارتباطات  تجاري و  اقتصادي ايران و ديگر کشورها، فضا رقابتيتر ميشود و اين امکان براي ما به وجود ميآيد که با انتخابهاي بيشتري در خريدوفروش روبهرو باشيم و کمکم به جايگاه واقعي خود در استخراج مواد معدني و صنايع کاني فلزي برسيم.

وي با اشاره به اينکه  هرچند در کوتاهمدت نميتوان انتظار داشت فعاليتهاي وسيع  عمراني در کشور آغاز شود ، گفت : پس از رفع تحريمها با آزاد شدن داراييهاي بلوکهشده ايران و  تخصيص اعتبارات عمراني  قطعاً شاهد رونق ساختوساز و توسعه پروژههاي عمراني خواهيم بود و اين حرکت تأثير مستقيم و مثبتي در رونق بازار فولاد و بهتبع آن  بخش معدن و صنايع وابسته خواهد داشت .

 نوريان يادآوري کرد: در دورنماي توسعه اقتصادي ايران تا سال 1404 تحقق توليد 55 ميليون تن فولاد ترسيمشده است  بنابراين براي رسيدن به اين هدف بايد مسئولان و تصميمگيرندگان کشور علاوه بر ايجاد تسهيلات لازم، انگيزههاي مناسب را بهمنظور ترغيب سرمايهگذاران  براي مشارکت در توسعه صنايع معدني  ايجاد کنند.

وي با اشاره به اينکه  به دليل تحريمهاي بانکي  امکان مبادلات مالي ، حضور فاينانسورها و در اختيار قرار دادن فرصتهاي سرمايهگذاري وجود نداشت، ادامه داد: حال  در صورت رفع تحريمهاي بينالمللي بهويژه در بخش  بانکي، هزينههاي بخش معدن تا حد قابلتوجهي کاهش مييابد، اگرچه اين مهمترين نکته رفع تحريمها نيست بلکه داشتن تجارت آزاد و دسترسي به خريدوفروش مستقيم و آزادانه بدون حضور دلالان بينالمللي، بزرگترين فرصتي است که پيش روي بخش معدن ايران قرار ميگيرد.

نوريان تصريح کرد: صادرات مواد معدني و واردات قطعات موردنياز بهطور مستقيم و بدون  واسطه و در اختيار گذاشتن اعتبارات ارزي موردنياز از سوي بانکها، به توليد جان ديگري ميدهد، چراکه شرکتهاي معدني ايران به  دليل تحريمهاي موجود ناچار به طي مسافت طولانيتري براي حمل مواد معدني به کشورهاي واسطه و تخليه و بارگيري دوباره مواد معدني و صرف هزينههاي مضاعف و چندباره ميشدند که با رفع تحريمها اين هزينهها بهجاي اينکه در جيب دلالان و واسطهها برود صرف طرحهاي توسعهاي شرکتهاي معدني ميشود.

مديرعامل شرکت معدني و صنعتي چادرملو ايجاد فضاي رقابتي بين شرکتهاي اروپايي را پيامد حذف دلالان و واسطههاي معدني دانسته و اظهار کرد: با ارتباط مستقيم با شرکتهاي اروپايي، ميتوانيم با پرداخت هزينه کمتر، اقلام بهتري خريداري کنيم و شرکتهاي طرف ما نيز براي فروش محصولاتشان به رقابت با يکديگر بپردازند، درمجموع تمام اين عوامل منجر به کاهش هزينه تمامشده ميشود. از طرف ديگر ميتوانيم مواد معدني خود را نيز با قيمت بهتر و صرف هزينه کمتري براي حمل و جابهجايي پول و محموله به فروش برسانيم و از قدرت چانهزني بالاتري برخوردار باشيم.

 نوريان در پاسخ به اين سؤال که بازار فولاد و سنگآهن ايران بيشتر از بازار جهاني متأثر است يا  تحولات داخلي اظهار داشت: بههرحال بازار جهاني هم تأثير خود را روي بازار ايران گذاشته و نميتوان آن را انکار کرد اما به نظر من بخشي از مشکلات با به نتيجه رسيدن مذاکرات قطعاً برطرف خواهد شد. البته دولت بايد درآمد داشته باشد تا کارهاي عمراني را پيش ببرد، الآن چون بودجه پروژههاي عمراني بهشدت کاهشيافته، بخش فولاد و سنگآهن نيز دچار رکود شده است.

وي افزود: بازار مصرف فولاد و سنگآهن ايران به حدي بزرگ است که اگر چرخ آن به حرکت دربيايد قطعاً رونق به کارخانههاي  فولادسازي و معادن سنگآهن بازميگردد که ملموسترين تأثير قابلتوجه آن افزايش رشد اقتصادي خواهد بود.

نوريان در مورد تأثير پرداخت حق انتفاع بر قيمت تمامشده محصولات معدني گفت : تمام معادن  مطيع قانون و تصميمات  مجلس است و آن را پرداخت ميکند، اما بيترديد مبلغ حق انتفاع به قيمت تمامشده مواد اوليه  توليدي ما يعني سنگآهن ميافزايد و اين در شرايطي است که قيمت جهاني اين محصول بهشدت کاهش و هزينه توليد افزايشيافته است، پس در اين شرايط توليد سنگآهن مقرونبهصرفه نخواهد بود  و بعيد نيست معادن کوچک رو به تعطيلي بروند .