بازار اجاره چشم انتظار سود بانکی

شمار نشریه : 207

گزارشهاي مرکز آمار کشور نشان ميدهد ؛گرانترين اجارهبهاي ماهانه به ازاي هر مترمربع مسکن در تهران ، در نيمه اول سال گذشته معادل، 89 هزار و 987 تومان بود. همچنين متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسکوني در تهران، در نيمه اول سال گذشته، 16 هزار و 25 تومان بوده است.

بر اساس اين آمارها 41.8 درصد از معاملات مربوط به اجاره مسکن، در نيمه اول سال گذشته، در کشور متعلق به استان تهران بوده است و بعد از تهران بيشترين اجارهنشينان(22.8 درصد) ساکن استان البرز هستند. طبق گزارش مرکز ملي آمار، اجارهبها در اين دوره نسبت به نيمه دوم سال 1392، حدود 9.7 درصد و تعداد اجارهنشينان 24.7 درصد افزايش داشته است. همچنين اجارهبها در نيمه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه در سال 1392، 9.1 درصد افزايش داشته است و بر اساس اين مقايسه تعداد اجارهنشينان نيز 22.6 درصد بيشتر شدهاند.

همچنين گزارشها از تازهترين آمار سامانه رهگيري معاملات املاک که به تأييد دفتر اقتصاد مسکن نيز رسيده، حاکي است؛ متوسط اجارهبهاي آپارتمان در پايتخت طي سال93 معادل 12درصد افزايش پيدا کرد درحاليکه طي سالهاي ابتداي 84 تا انتهاي 92، اين شاخص بهطور ميانگين 24 درصد رشد داشت و در طول اين 9 سال اجارهبهاي سالانه بين 15 تا 38درصد افزايش يافت. بهاينترتيب، شتاب رشد اجارهبها در سال گذشته به کمترين سطح در مقايسه با 9 سال قبل از آن رسيد.

اين آمار در حالي ارائهشده است که علي رغم کاهش قيمت مسکن در 18 ماه گذشته، همچنان قدرت خريد مسکن مردم آنچنان که بايد تقويت نشده و تقاضا براي اجاره مسکن در حال افزايش است. در اين شرايط تقريباً يک ماه ديگر فصل نقلوانتقال در بازار اجاره مسکن آغاز ميشود و همين موضوع نگراني درباره افزايش قيمتها را در ميان مردم ايجاد کرده است.

وضعيت بازار اجاره در آستانه فصل جابهجايي

بررسيها نشان ميدهد نرخهاي اعلامشده در برخي مناطق تهران همچنان همان نرخهاي سال گذشته است اما از سوي ديگر در برخي از محلهها، مالکان فايلهاي سپردهشده خود را در بازار اجاره تغيير قيمت دادهاند و علاوه بر اين عدهاي از مشاوران املاک، ثبات يا نوسان اجارهبها را در فصل اجاره غيرقابلپيشبيني عنوان ميکنند.

يک کارشناس مسکن به پيام ساختمان گفت: بيشتر موجران در پاسخ به اين سؤال که چرا  اجارهبهاي واحدتان بيشازحد معمول است در مورد رشد  قيمت خوراک و اقلام مصرفي و در کل، افزايش هزينه زندگي و افزايش تورم صحبت ميکنند. حال اگر قرار باشد نرخ اجاره بر اساس تورم تغيير کند بايد امسال ميزان افزايش کمتر از سالهاي گذشته باشد.

عباس نويدي اصل با تأکيد بر اينکه موجران بايد از مواضع خود کوتاه بيايند و با کاهش قيمت رهن و اجاره به مستأجران کمک کنند به انتقاد از مسئولين پرداخت و گفت: اگر موجران کوتاه نميآيند بايد با تصويب قوانين جدي و نرخگذاريهاي منصفانه در بازار رهن و اجاره از زيادهخواهي مالکان سودجو جلوگيري شود.

يک مشاور املاک در خيابان سهروردي،  درباره وضعيت فعلي بازار اجاره به خبرنگار ما گفت: اجارهها بهقدري بالاست که هيچ مستأجري با رضايت بنگاه را ترک نميکند . البته آنها فکر ميکنند مسبب اين گرانيها مشاوران املاک هستند .

جليلوند افزود: در حال حاضر بيشتر موجران تنها به فکر اجارههاي سنگين هستند و در انتخاب مستأجر تنها به توان مالي آنها فکر ميکنند و بس.

يک فعال بازار مسکن در خيابان اميرآباد، به خبرنگار ما گفت: بهطور يقين نرخ جديد اجاره با بازگشت مستأجران به بازار (شروع فصل اجاره) از سوي موجران اعلام خواهد شد.

کا شانکي با اشاره به اينکه اخبار مبني برکاهش نرخ سود بانکي شايعات زيادي به همراه داشته است، افزود: بيشتر مالکان براي سال جديد اعلام ميکنند که ديگر حاضر به عرضه واحدشان بهصورت رهن نيستند زيرا کاهش نرخ سود بانکي به سود موجران نيست . وي ادامه داد: شايد کمبود فايلهاي اجاره هم به دليل خودداري مالکان از عرضه واحدهاي استيجاري تا مشخص شدن وضعيت نرخ سود بانکي باشد .

بنکدار، مشاور املاک نيز با انتقاد شديد از مسئوليان گفت: مسئولين بههيچعنوان براي ضابطهمند کردن اجاره تلاش نکردند و فکر ميکنند چون مسکن از نيازهاي اوليه است مردم بايد از خوراک و پوشاک خود براي پرداخت اجارههاي سنگين بزنند.

 در جدول زير ليست اجاره بهاي مسکن در نقاط مختلف تهران جهت اطلاع مخاطبان آمده است: