نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چراغ ســوله ها در حــال خاموش شدن است

سوله به سازهاي فلزي و شيبدار گفته ميشود که بر اساس محاسبات فني خاص، طراحي و ساخته ميشود، از اين نوع سازهها در کارخانهها، انبارها، آشيانههاي هواپيما، مرغداريها، سالنهاي ورزشي، فروشگاههاي بزرگ، تعميرگاهها و . . . استفاده ميشود.

به گفته کارشناسان و فعالان صنعتي، به دليل رشد اقتصادي منفي که در سالهاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، معمولاً سولههاي واحدهاي اقتصادي در شهرکهاي مختلف کمتر متقاضي داشتند، اما با توجه به اينکه با ورود به سال 94 و تفاهم اوليه ميان ايران و گروه 1+5، رشد اقتصادي کشور مثبت شده است، به نظر ميرسد برخي متقاضيان به فکر ايجاد کسبوکار افتادهاند و ازآنجاکه خريد سوله يکي از نيازهاي اوليه ايجاد کار محسوب ميشود، احتمال دارد تقاضا براي خريد اين سولههاي صنعتي افزايش يابد.

 البته گاهي عدهاي زمين موردنظر را از قبل خريداري کرده و بعدازاينکه به فکر ايجاد کاروکاسبي ميافتند، سفارش ساخت سوله موردنظر را ميدهند، اما گاهي اوقات هم زمين و سوله را بهطور يکجا خريداري ميکنند.

سولهها مخروبه شدهاند

يک مشاور املاک در خيابان آزادي با بيان اين مطلب که قيمت سولهها بسيار مناسب است، به پيام ساختمان گفت: قيمت اين مکانها نسبت به سال قبل کاهش خوبي داشته است. وي افزود: متأسفانه دولت با عدمحمايت خود از توليدکنندگان، بسياري از سولههاي آنان را تبديل به مخروبه کرده است .

کاکاوند اظهار داشت: دولت بايد نظارت دقيقي بر خريدوفروش سولهها در مراکز توليدي  داشته باشد تا با سهلانگاري باعث از بين رفتن مراکز حياتي توليد نشوند.

شرف خاني ، صاحب دو سوله در اطراف شهريار  به پيام ساختمان گفت: بسياري  از سولهها در اطراف شهريار به علت عدمحمايت بانکها و دولت به شکل مخروبه درآمده است. وي از پيام ساختمان خواست تا دغدغه اين توليدکنندگان را به گوش مسئولان برسانند .

چراغ سولهها خاموش است

زهرا پيروند ، صاحب سوله در خرمدشت به پيام ساختمان  گفت: به علت رکود اقتصادي سوله خود را براي فروش گذاشتهام . درحاليکه در سوله  بنده  حدود 30 نفر کار ميکردند که حالا نهتنها درآمد آن قطعشده بلکه چراغهاي سوله  نيز خاموش شده است .

در جدول زير قيمت تعدادي سوله موجود در شهرکهاي صنعتي اطراف تهران جهت اطلاع مخاطبان است: